Image Index

Táto funkcia umožňuje zobrazenie viacerých záberov súčasne.
  1. Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.

  1. Otočením páčky W/T (priblíženie) do polohy W zobrazte obrazovku s miniatúrnymi náhľadmi.

Opätovným posunutím páčky zobrazíte indexovú obrazovku s viacerými zábermi.
  1. Ak sa chcete vrátiť na zobrazenie samostatného záberu, pomocou otočného ovládača vyberte záber a stlačte tlačidlo .

Zobrazenie záberov požadovaného priečinka

Pomocou otočného ovládača vyberte ľavý pruhový indikátor a potom pomocou tlačidiel / vyberte požadovaný priečinok.
Stláčaním tlačidla na otočnom ovládači môžete prepínať zobrazenie medzi statickými zábermi a videozáznamami (Režim zobrazenia).
Súvisiaca téma