Prezeranie videozáznamov

  1. Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.

  1. MENU 1 [Still/Movie Select] [Folder View(MP4)] alebo [AVCHD View].

  • Ak sa chcete vrátiť na režim prehrávania statických záberov, vyberte položku [Folder View(Still)].

  1. Vyberte videozáznam pomocou otočného ovládača.

  1. Stlačte tlačidlo .

Spustí sa prehrávanie videozáznamu. Po prehratí videozáznamu až do konca začne fotoaparát automaticky prehrávať nasledujúci súbor videozáznamu.

Informácie o obrazovke na prezeranie videozáznamu

Zobrazí sa lišta prehrávania. Teraz môžete skontrolovať polohu prehrávania videozáznamu.
Na obrazovke zobrazenia videozáznamu sa zobrazí ////.
Zobrazená ikona sa môže líšiť v závislosti od nastavení snímania.

Otočný ovládač
Úkon počas prehrávania videozáznamu
Pozastavenie/Prehrávanie
Rýchly posun vpred
Rýchly posun vzad
Počas pozastavenia otočte otočným ovládačom v smere hodinových ručičiek.
Spomalené prehrávanie dopredu
Počas pozastavenia otočte otočným ovládačom proti smeru hodinových ručičiek.
  • Videozáznamy sa prehrávajú po jednotlivých záberoch.

Spomalené prehrávanie dozadu
/
Hlasitosť
Zobrazenie informácií

Poznámky
  • Niektoré zábery nasnímané inými fotoaparátmi sa nemusia dať prehrávať.

Súvisiaca téma