Zaostrovanie sledovaného objektu

Fotoaparát sleduje objekt a automaticky nastavuje zaostrenie, aj keď sa objekt pohybuje.
 1. Stlačte tlačidlo na otočnom ovládači.

Zobrazí sa rámček cieľového objektu.
 1. Objekt, na ktorý chcete zaostriť, umiestnite do rámčeka cieľového objektu a stlačte tlačidlo .

Začne sledovanie.
 1. Stlačením spúšte nasnímajte záber.

 1. Ak chcete pred snímaním zrušiť zaostrovanie sledovaného objektu, znova stlačte tlačidlo .

Sledovanie tváre
Ak používate funkciu zaostrovania sledovaného objektu počas aktivovanej funkcie rozpoznania tváre, môžete vybrať tvár, ktorej sa má priradiť priorita a zaregistrovať ju vo fotoaparáte. Aj keď zaregistrovaná tvár zmizne z displeja, v prípade, že sa znovu zobrazí na displeji, fotoaparát zaostrí na zaregistrovanú tvár.
 • Keď je v pamäti fotoaparátu zaregistrovaná konkrétna tvár, pričom použijete funkciu snímania úsmevu, fotoaparát vyhľadá len úsmev tejto tváre.

 • Ak sa počas sledovania tváre nezobrazí tvár objektu na displeji, bude sa sledovať telo objektu. Pomocou funkcie [Face Priority Tracking] môžete určiť, či sa má sledovanej tvári určiť priorita. [Detaily]

Poznámky
 • Funkcia zaostrovania sledovaného objektu nie je dostupná v nasledujúcich situáciách:

 • Pri použití iných funkcií priblíženia ako optického priblíženia

 • Keď je položka [Focus Mode] nastavená na možnosť [Manual Focus]

 • Keď je položka [Autofocus Area] nastavená na možnosť [Flexible Spot]

 • Zaostrovanie sledovaného objektu sa automaticky zruší v prípade, že snímaný objekt zmizne z displeja alebo zlyhá jeho sledovanie. Ak je však cieľ zaostrovania sledovaného objektu určitá konkrétna tvár, fotoaparát bude aj naďalej sledovať túto tvár, aj keď zmizne z displeja.

Súvisiaca téma