DISP (Display Contents)

 1. Stlačte tlačidlo (Display Contents) na otočnom ovládači a vyberte požadovaný režim.

 • Režimy, ktoré je možné vybrať, možno nastaviť pomocou tlačidiel MENU 1 [DISP Button].

V režime snímania


Graphic Display
Zobrazenie základných informácií o snímaní.
Grafické znázornenie rýchlosti uzávierky a hodnoty clony.
Display All Info.
Zobrazenie informácií o snímaní.
No Disp. Info.
Nezobrazia sa informácie o snímaní.
Level
Zobrazí sa sprievodný indikátor uhla naklonenia fotoaparátu smerom dozadu, dopredu, doľava alebo doprava. Ak je fotoaparát v rovine, sprievodný indikátor je zelený.
Histogram
Zobrazí sa grafické znázornenie rozloženia svetla (histogram). Tento režim je možné nastaviť výberom položiek MENU 1 [DISP Button] [Histogram].

V režime prehrávania


Display Info.
Zobrazenie informácií o snímaní.
Histogram
Zobrazí sa histogram a informácie o snímaní.
No Disp. Info.
Nezobrazia sa informácie o snímaní.

Grafické zobrazenie
Grafické zobrazenie zobrazuje na zábere rýchlosť uzávierky a hodnotu clony vo forme grafiky, takže môžete jednoducho porozumieť systému expozície. Pruhový indikátor rýchlosti uzávierky a pruhový indikátor hodnoty clony zobrazujú aktuálne hodnoty.
A: Rýchlosť uzávierky
B: Hodnota clony

Zobrazenie histogramu

Histogram je graf, ktorý znázorňuje jas snímaného záberu. Zobrazený graf označuje svetlý záber, keď je skosený na pravú stranu (A) a tmavý záber, keď je skosený na ľavú stranu (B).
 1. Vyberte položky MENU 1 [DISP Button].

 1. Označte možnosť [Histogram] a stlačte tlačidlo MENU.

 1. Ak chcete zobraziť histogram, v režime snímania opakovane stláčajte tlačidlo (Display Contents).

Poznámky
 • Histogram sa zobrazí aj pri zobrazení samostatného záberu, avšak nie je možné nastaviť expozíciu.

 • Histogram sa nezobrazí v nasledujúcich prípadoch:

 • Pri snímaní/prehrávaní videozáznamov

 • Snímanie v režime [Sweep Panorama] alebo prezeranie panoramatických záberov

 • Veľký rozdiel medzi histogramom zobrazeným počas snímania a prehrávania môže nastať v nasledujúcich prípadoch:

 • Blysne blesk.

 • Rýchlosť uzávierky je pomalá alebo rýchla.

 • Histogram sa nemusí zobraziť na záberoch nasnímaných pomocou iných fotoaparátov.

Súvisiaca téma