Drive Mode

Môžete nastaviť režim uzávierky, napríklad nepretržité snímanie, samospúšť alebo snímanie s gradáciou expozície. Režim [Drive Mode] môžete vybrať aj z ponuky MENU.
  1. Stlačte tlačidlo / (Drive Mode) na otočnom ovládači.

  • Ak je otočnému ovládaču priradená iná funkcia, stlačte tlačidlo MENU 2 [Drive Mode].

  1. Pomocou otočného ovládača zvoľte požadovaný režim.

  • Pomocou tlačidiel / vyberte podrobné nastavenia, ak vybraný režim ponúka takúto možnosť.


(Single Shooting)
Fotoaparát nasníma jeden záber bez použitia samospúšte.

(Cont. Shooting)
Keď je stlačená spúšť, fotoaparát sníma zábery nepretržite.

(Spd Priority Cont.)
Sníma zábery nepretržite vysokou rýchlosťou, keď stlačíte a podržíte spúšť. Nastavenia zaostrenia a jasu prvého záberu sa použijú aj pre nasledujúce zábery.

(Self-timer)
Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd alebo 2 sekúnd.
Keď stlačíte spúšť, kontrolka samospúšte bliká a znie pípanie, až kým sa spúšť nespustí.
Opätovným stlačením tlačidla / režim zrušíte.

(Self-portrait)
Nastaví samospúšť na samospúšť autoportrétu.
Keď fotoaparát rozpozná určitý počet tvárí, ozve sa pípnutie a spúšť sa uvedie do činnosti o 2 sekundy neskôr.

(Self-timer(Cont))
10 sekúnd po zatlačení spúšte začne fotoaparát nepretržite snímať. Vyberte počet záberov od troch do piatich.

(Bracket: Cont.)
Nasnímajú sa tri zábery, z ktorých bude mať každý inú úroveň jasu. Môžete nastaviť hodnotu snímania s gradáciou expozície (v krokoch).

(WB bracket)
Nasnímajú sa tri zábery, z ktorých bude mať každý inú úroveň jasu podľa vybraných nastavení vyváženia bielej farby, teploty farieb a farebného filtra. Môžete vybrať hodnotu snímania s gradáciou expozície (v krokoch) od [Lo] alebo [Hi].

Tipy na predchádzanie rozmazaniu záberu
Ak sa vaše ruky alebo telo pohnú, keď držíte fotoaparát a stláčate spúšť, vyskytne sa „chvenie fotoaparátu“.
Chvenie fotoaparátu sa často vyskytuje pri slabom osvetlení alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky, napríklad pri podmienkach vyskytujúcich sa v režimoch (Night Portrait) alebo (Night Scene).
Nastavte samospúšť na 2-sekundové oneskorenie a po stlačení tlačidla spúšte podoprite ramená o boky, aby sa znížila miera chvenia fotoaparátu.
Poznámky
  • Keď je položka [Drive Mode] nastavená na možnosť [Self-timer(Cont)] alebo [Bracket: Cont.], položka [Flash Mode] je nastavená na možnosť [Flash Off].

  • Keď je úroveň nabitia batérie nízka alebo je pamäťová karta plná, sekvenčné snímanie sa zastaví.

Automatické snímanie so samospúšťou autoportrétu

Namierte objektív na seba tak, aby sa vybraný počet tvárí odrážal na displeji. Spúšť pracuje automaticky. Po pípnutí nehýbte fotoaparátom.
  • Počas tejto operácie môžete tiež nasnímať záber stlačením spúšte.

Súvisiaca téma