Smile/Face Detect.

Ak sa používa funkcia rozpoznania tváre, fotoaparát rozpozná tváre objektov a automaticky upraví nastavenia [Autofocus Area], [Flash Mode], [Exposure Comp.], [White Balance] a [Red Eye Reduction]. Ak sa používa funkcia [Smile Shutter], fotoaparát rozpozná úsmevy a automaticky aktivuje spúšť.
Ak fotoaparát rozpozná viac ako jeden objekt, vyhodnotí, ktorý objekt je hlavný, a nastaví zaostrenie podľa priority. Rámček, na ktorý je nastavené zaostrenie, sa po stlačení spúšte do polovice zmení na zelený.
 1. MENU 2 [Smile/Face Detect.] požadovaný režim(Off)
Funkcia rozpoznania tváre sa nepoužije.
(On (Regist. Faces))
Prioritne sa rozpozná tvár zaregistrovaná pomocou funkcie [Face Registration].

(On)
Tvár sa rozpozná, ale zaregistrovanej tvári sa neudelí priorita.

(Smile Shutter)
Rozpoznajú sa úsmevy a spúšť sa uvoľní automaticky.

Poznámky
 • Možnosť [Off] nie je dostupná, keď je položka [Drive Mode] nastavená na možnosť [Self-portrait].

 • Funkcia rozpoznania tváre nebude fungovať, keď použijete iné funkcie priblíženia ako optické priblíženie.

 • Fotoaparát dokáže rozpoznať tváre až ôsmich objektov.

Používanie funkcie snímania úsmevu

 1. MENU 2 [Smile/Face Detect.] [Smile Shutter]

 1. Stlačte tlačidlo / na otočnom ovládači a vyberte požadovanú citlivosť rozpoznania úsmevu.

 • Na výber máte nasledujúce tri úrovne citlivosti rozpoznania úsmevu: (On: Slight Smile), (On: Normal Smile) alebo (On: Big Smile).

 1. Počkajte, kým sa nerozpozná úsmev.

Keď sa rozpozná tvár, pričom úroveň úsmevu presiahne bod na indikátore, fotoaparát bude zaznamenávať zábery automaticky.
 • Ak stlačíte spúšť počas snímania v režime snímania úsmevu, fotoaparát nasníma záber a potom sa vráti do režimu snímania úsmevu.

Tipy na lepšie zachytenie úsmevov
 1. Nezakrývajte si oči ofinou. Tváre nesmú byť zakryté klobúkmi, maskami, slnečnými okuliarmi, atď.

 1. Snažte sa nasmerovať tvár priamo pred fotoaparát a buďte, pokiaľ je to možné, v rovnakej výške. Oči majte zúžené.

 1. Usmievajte sa zreteľne s otvorenými ústami. Úsmev sa ľahšie rozpozná, ak sú viditeľné zuby.

 • Spúšť sa aktivuje, keď sa ktorákoľvek osoba, ktorej tvár fotoaparát rozpoznal, usmeje.

 • Pre funkciu rozpoznania tváre môžete vybrať alebo zaregistrovať prioritnú osobu pre rozpoznanie tváre. Po zaregistrovaní zvolenej tváre do pamäte fotoaparátu sa bude rozpoznanie úsmevu vykonávať len pre túto tvár.

 • Ak sa úsmev nerozpozná, nastavte citlivosť rozpoznania úsmevu na možnosť [On: Slight Smile].

Poznámky
 • V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.

Súvisiaca téma