Auto Object Framing

Ak fotoaparát rozozná a nasníma tváre, detaily alebo objekty sledované pomocou funkcie zaostrenia sledovaného objektu, zachytený záber sa automaticky oreže na dosiahnutie najlepšej kompozície.
Zaznamená sa pôvodný aj orezaný záber. Orezaný záber sa zaznamená v rovnakej veľkosti ako pôvodný záber.
  1. MENU 2 [Auto Object Framing] požadovaný režim

Farba ikony na displeji sa zmení na zelenú, keď fotoaparát určí, že zaznamenávaný záber možno orezať.
  • Po nasnímaní sa orezaná časť označí rámčekom na obrazovke automatickej ukážky.


(Off)
Nastavenie, či sa má alebo nemá použiť funkcia [Auto Object Framing].

(Auto)

Poznámky
  • Záber sa nemusí v závislosti od podmienok snímania orezať na optimálnu kompozíciu.

  • Automatické orámovanie objektov nie je možné používať pri nasledujúcich nastaveniach.

  • Keď je položka [Quality] nastavená na možnosť [RAW] alebo [RAW & JPEG]

  • Keď je položka [DRO/Auto HDR] nastavená na možnosť [Auto HDR]

  • Keď je položka [Focus Mode] nastavená na možnosť [Manual Focus]

  • Keď je položka [Drive Mode] nastavená na možnosť [Cont. Shooting], [Spd Priority Cont.], [Self-timer(Cont)], [Bracket: Cont.] alebo [WB bracket]

  • Keď je položka [ISO] nastavená na možnosť [Multi Frame Noise Reduct.]

  • Keď je položka [Smile/Face Detect.] nastavená na možnosť [Off], režim [Auto Object Framing] nie je možné použiť pre tváre.

Súvisiaca téma