Clear Image Zoom

Funkcia [Clear Image Zoom] umožňuje zväčšiť záber s kvalitou blízkou pôvodnej kvalite záberu pri snímaní statických záberov.
Najprv fotoaparát priblíži zábery s pôvodnou kvalitou záberov v závislosti od vybranej veľkosti záberu.
Keď je položka [Clear Image Zoom] nastavená na možnosť [On], po prekročení rozsahu priblíženia bez zhoršenia kvality pôvodného záberu fotoaparát automaticky prepne na funkciu [Clear Image Zoom].
 1. MENU 4 [Clear Image Zoom] požadovaný režimOn
Priblíženie záberov s kvalitou blízkou pôvodnej kvalite záberu v závislosti od veľkosti záberu. Prepne sa na [Clear Image Zoom] v rámci rozsahu, v ktorom sa zobrazuje .
Off
Funkcia [Clear Image Zoom] sa nepoužije.

Poznámky
 • Ak chcete zábery približovať v rozsahu, v ktorom bude zachovaná kvalita pôvodného záberu, nastavte položku [Clear Image Zoom] aj položku [Digital Zoom] na možnosť [Off]. [Detaily]

 • Funkcia [Clear Image Zoom] nefunguje v nasledujúcich situáciách:

 • V režime videozáznamu

 • Pri použití režimu [Sweep Panorama]

 • Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu.

 • Keď je položka [Drive Mode] nastavená na možnosť [Cont. Shooting], [Spd Priority Cont.], [Self-portrait], [Self-timer(Cont)] alebo [Bracket: Cont.].

 • Keď je položka [Quality] nastavená na možnosť [RAW] alebo [RAW & JPEG].

 • Keď je položka [ISO] nastavená na možnosť [Multi Frame Noise Reduct.].

 • Keď je položka [Drive Mode] nastavená na možnosť [Cont. Shooting], [Spd Priority Cont.], [Self-timer(Cont)] alebo [Bracket: Cont.], alebo počas snímania videozáznamov, digitálne priblíženie sa automaticky aktivuje bez ohľadu na nastavenie položky [Digital Zoom].

 • Funkcia rozpoznania tváre nefunguje v rozsahu funkcie [Clear Image Zoom].

Celkový rozsah priblíženia pri použití funkcie [Clear Image Zoom] (vrátane 3,6-násobného optického priblíženia)

Podporované miery priblíženia budú odlišné v závislosti od veľkosti záberu.

Keď je položka [Aspect Ratio] nastavená na možnosť [3:2]


Veľkosť záberu
Celkový rozsah priblíženia
L: 20M
Približne 7,2×
M: 10M
Približne 10×
S: 5.0M
Približne 14×