Digital Zoom

Táto funkcia umožňuje nastaviť celkový rozsah priblíženia (vrátane 3,6-násobného optického priblíženia). Ak je položka [Digital Zoom] nastavená na možnosť [On], fotoaparát bude zábery približovať bez zhoršenia pôvodnej kvality, automaticky však prepne na funkciu [Digital Zoom], keď sa tento rozsah priblíženia (ktorým sa dosiahne pôvodná kvalita záberu) prekročí.
Keď je položka [Clear Image Zoom] nastavená na možnosť [On] na snímanie statických záberov, fotoaparát sa automaticky prepne na možnosť [Digital Zoom] po prekročení rozsahu [Clear Image Zoom]. [Detaily]
  1. MENU 4 [Digital Zoom] požadovaný režimOn
Kvalita výsledného záberu sa zhorší, keď sa zobrazuje ikona , zábery však môžete zväčšiť 4-násobne až na maximálnu mieru priblíženia.
Off
Funkcia [Digital Zoom] sa pri snímaní statických záberov nepoužije. Ak je položka [Digital Zoom] nastavená na možnosť [Off], funkcia digitálneho priblíženia bude fungovať počas snímania videozáznamov.

Poznámky
  • Pri použití funkcie [Clear Image Zoom], je maximálna miera priblíženia pre funkciu [Digital Zoom] 2×.

  • Funkcia [Digital Zoom] nie je dostupná v nasledujúcich situáciách:

  • Pri použití režimu [Sweep Panorama]

  • Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu.

  • Keď je položka [Drive Mode] nastavená na možnosť [Self-portrait].

  • Keď je položka [Quality] nastavená na možnosť [RAW] alebo [RAW & JPEG].

  • Keď je položka [ISO] nastavená na možnosť [Multi Frame Noise Reduct.].

  • Funkcia rozpoznania tváre nefunguje v rozsahu funkcie [Digital Zoom].