AF Illuminator

AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie v nedostatočných svetelných podmienkach.
AF iluminátor emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí.
Počas tejto operácie sa zobrazuje indikátor .
  1. MENU 4 [AF Illuminator] požadovaný režim


Auto
Nastavenie, či sa má alebo nemá použiť AF iluminátor.

Off

Poznámky
  • Zaostrenie sa dosiahne, pokiaľ AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt bez ohľadu na to, či svetlo dopadne do stredu objektu.

  • Funkciu [AF Illuminator] nie je možné použiť v nasledujúcich situáciách:

  • V režime videozáznamu

  • Pri použití režimu [Sweep Panorama]

  • Keď je v nastavení [Scene Selection] vybraný režim (Landscape), (Night Scene), (Pet), (Fireworks) alebo (Sports Action).

  • Pri použití AF iluminátora sa normálny zameriavací rámček AF zóny vypne a nový zameriavací rámček AF zóny sa zobrazí bodkovanou čiarou. AF pracuje s uprednostnením objektov nachádzajúcich sa blízko stredu rámčeka.

  • AF iluminátor vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď to nepredstavuje žiadne riziko ohrozenia zdravia, nepozerajte sa priamo a zblízka do žiariča AF iluminátora.