Ctrl with Smartphone

Statické zábery a videozáznamy môžete snímať ovládaním fotoaparátu pomocou telefónu smartphone na diaľku.
Nasnímané statické zábery môžete tiež uložiť do telefónu smartphone. Nainštalujte podpornú aplikáciu telefónu smartphone „PlayMemories Mobile“ do svojho telefónu smartphone z internetového obchodu s aplikáciami. Ak je už aplikácia „PlayMemories Mobile“ nainštalovaná v telefóne smartphone, aktualizujte ju na najnovšiu verziu.
Podrobnosti o aplikácii „PlayMemories Mobile“ nájdete na webovej lokalite podpory (http://www.sony.net/pmm/).
  1. MENU 1 [Ctrl with Smartphone]

  1. Pripojte fotoaparát k telefónu smartphone podľa informácií, ktoré sa zobrazia na displeji, keď je fotoaparát pripravený na pripojenie. Spôsoby pripojenia sa líšia v závislosti od typu telefónu smartphone. [Detaily] [Detaily]

  • Ak funkciu [Ctrl with Smartphone] priradíte tlačidlám / na otočnom ovládači, ovládaciu obrazovku telefónu smartphone môžete zobraziť ihneď stlačením tlačidla /.

  1. Určte kompozíciu na displeji telefónu smartphone a potom nasnímajte záber stlačením spúšte (A).

  • Približovať môžete pomocou tlačidla priblíženia (B).

  • Môžete prepínať medzi statickými zábermi a videozáznamami (C).

  • Môžete konfigurovať nastavenia pre položky [Flash], [Self-timer] alebo ukladanie záberov do telefónu smartphone (D). [Detaily]

Poznámky
  • Ak veľkosť záberu nie je nastavená na možnosť [VGA], statické zábery zaznamenané v telefóne smartphone budú vo formáte [2M].

  • Videozáznamy nie je možné zaznamenávať do telefónu smartphone.

Pripojenie fotoaparátu k telefónu smartphone so systémom Android

  1. Spustite aplikáciu „PlayMemories Mobile“ vo svojom telefóne smartphone.

  1. Vyberte položku (DIRECT-XXXX : DSC-XXXX).

  1. Zadajte heslo zobrazené vo fotoaparáte.

Telefón smartphone je pripojený k fotoaparátu.

Pripojenie fotoaparátu k telefónu smartphone so systémom iOS

  1. Vyberte položku (DIRECT-XXXX : DSC-XXXX) na obrazovke nastavení siete Wi-Fi v systéme iOS.

  1. Zadajte heslo zobrazené vo fotoaparáte.

Telefón smartphone je pripojený k fotoaparátu.
  1. Spustite aplikáciu „PlayMemories Mobile“ vo svojom telefóne smartphone.

Pripojenie fotoaparátu k telefónu smartphone so systémom Android jedným dotykom (Jednodotykový diaľkový ovládač (NFC))

Fotoaparát je možné jedným dotykom pripojiť k telefónu smartphone s funkciou NFC bez potreby komplikovaných nastavení.
  1. Aktivujte funkciu NFC v telefóne smartphone.

  1. Nastavte fotoaparát na režim snímania.

Funkciu NFC môžete použiť len v prípade, ak sa na displeji zobrazuje značka (značka N).
  1. Dotknite sa fotoaparátom telefónu smartphone.

Telefón smartphone je pripojený k fotoaparátu a aplikácia „PlayMemories Mobile“ je spustená. Zobrazí sa ovládacia obrazovka telefónu smartphone.
  • Zariadenia nechajte dotýkať sa, kým sa nespustí aplikácia „PlayMemories Mobile“ (1 – 2 sekundy).

  • Dotknite sa značkou N telefónu smartphone značky (značka N) fotoaparátu. Ak sa na telefóne smartphone nenachádza značka N, pozrite si návod k telefónu smartphone.

Informácie o technológii NFC
NFC (Near Field Communication) je technológia umožňujúca bezdrôtovú komunikáciu na krátku vzdialenosť medzi rôznymi zariadeniami, napríklad mobilnými telefónmi a značkami IC. Vďaka funkcii NFC je možné jednoducho dosiahnuť prenos údajov jednoduchým dotykom na príslušný symbol alebo určené miesto na zariadeniach kompatibilných s funkciou NFC.
  • NFC (Near Field Communication) je medzinárodný štandard bezdrôtovej komunikačnej technológie s krátkym dosahom.

Poznámky
  • Ak nie je možné správne prepojiť telefón smartphone a fotoaparát, vykonajte nasledovné:

  • V telefóne smartphone spustite aplikáciu „PlayMemories Mobile“ a potom pomaly pohybujte telefónom smartphone okolo značky (značka N) na fotoaparáte.

  • Ak je telefón smartphone vložený v puzdre, vyberte ho z puzdra.

  • Ak je fotoaparát vložený v puzdre, vyberte ho z puzdra.

  • Ak ste fotoaparát pripevnili k statívu, dočasne ho od neho odpojte.

  • Overte, že sú aktivované funkcie NFC v telefóne smartphone.

  • Ak je fotoaparát v režime Lietadlo, pripojenie k telefónu smartphone nie je možné. Nastavte položku [Airplane Mode] na možnosť [Off].

  • Ak fotoaparát pripájate k telefónu smartphone prostredníctvom funkcie NFC, keď je na displeji fotoaparátu zobrazená obrazovka prehrávania, prehrávaný záber sa prenesie do telefónu smartphone.

Funkcie, ktoré možno nastavovať pomocou telefónu smartphone


Flash
Vyberte možnosť [Off] alebo [Auto].
Self-timer
Vyberte možnosť [Off], [2sec] alebo [10sec].
Review Check
Vyberte možnosť [Off], [Review Only] alebo [Review, Save Image].
Ak vyberiete možnosť [Review, Save Image], môžete statické zábery ukladať aj do svojho telefónu smartphone.