Write Date

Pomocou tejto funkcie sa nastavuje záznam dátumu nasnímania na statický záber.
  1. MENU 5 [Write Date] požadovaný režimOn ()
Dátum nasnímania sa na statický záber zaznamená.
Keď je vybraná možnosť [On], počas snímania sa na displeji zobrazí značka .
V niektorých režimoch snímania, v ktorých sa dátum nedá na zábery zaznamenať, sa značka na displeji nezobrazí.
Off
Dátum nasnímania sa na statický záber nezaznamená.

Poznámky
  • Dátumy nie je možné zaznamenať v nasledujúcich situáciách:

  • V režime videozáznamu

  • Pri snímaní statických záberov počas snímania videozáznamu (dvojité snímanie)

  • Pri použití režimu [Sweep Panorama]

  • V režime sekvenčného snímania alebo snímania s gradáciou expozície

  • Položka [Quality] je nastavená na možnosť [RAW] alebo [RAW & JPEG]

  • Ak nasnímate zábery s dátumom, neskôr už nebude možné tento dátum vymazať.

  • Dátumy sa vytlačia dvakrát, ak fotoaparát nastavíte tak, aby sa pri tlači umiestňoval na zábery aj dátum.

  • Čas nasnímania záberu nie je možné pridať do záberu.