File Format

Môžete vybrať, aký spôsob záznamu sa použije na zaznamenávanie videozáznamov.
  1. MENU 1 [File Format] požadovaný režim


AVCHD
Zaznamenajú sa videozáznamy vo formáte AVCHD. Nastaví spôsob záznamu na možnosť AVCHD, ktorá je vhodná na plynulé zobrazovanie video záberov na TV prijímači s vysokým rozlíšením. Disky Blu-ray, disky AVCHD a disky DVD-Video možno vytvoriť pomocou softvéru „PlayMemories Home“. Vytváranie diskov AVCHD z videozáznamov nasnímaných vo formáte [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] alebo [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] bude určitý čas trvať, keďže sa musí skonvertovať kvalita obrazu. Ak chcete uložiť videozáznamy vo formáte [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] alebo [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] bez konverzie kvality obrazu, použite disky Blu-ray. [Detaily]

MP4
Zaznamenajú sa videozáznamy vo formáte MP4 (AVC). Spôsob záznamu sa nastaví na možnosť MP4, ktorá je vhodná na odovzdanie na internet a na e-mailové prílohy. Z videozáznamov vo formáte MP4 nie je možné vytvárať žiadne disky, a to ani pomocou softvéru „PlayMemories Home“.

Súvisiaca téma