Control Ring

Táto funkcia umožňuje priradiť často používané funkcie ovládaciemu prstencu.
  1. MENU 2 [Control Ring] požadovaný režim


Standard
Priradia sa odporúčané funkcie pre jednotlivé režimy snímania.

Exposure Comp./ISO/White Balance/Creative Style/Picture Effect/Zoom/Shutter Speed/Aperture
Priradí sa vami nastavená funkcia.

Not set
Funkcie sa nepriradia.

Poznámky
  • Ak je položka [Focus Mode] nastavená na možnosť [DMF] alebo [Manual Focus], funkciu priradenú ovládaciemu prstencu nie je možné vyvolať. Ovládací prstenec sa použije na manuálne zaostrovanie.


Funkcie priradené, keď je položka [Control Ring] nastavená na možnosť [Standard]


Režim snímania
Priradené funkcie
(Intelligent Auto)
Zoom
(Superior Auto)
Zoom
(Program Auto)
Presun programov
(Aperture Priority)
Aperture
(Shutter Priority)
Shutter Speed
(Manual Exposure)
Aperture
(Sweep Panorama)
Smer snímania
(Scene Selection)
Scene Selection

Súvisiaca téma