Func. of Center Button

Táto funkcia umožňuje vyberať často používané funkcie a priradiť ich stredovému tlačidlu na otočnom ovládači.
 1. MENU 2 [Func. of Center Button] požadovaný režim


Standard
Funkcia priradená stredovému tlačidlu na ovládacom tlačidle sa líši v závislosti od nastavenia [Autofocus Area].

AEL toggle
Priradia sa vami nastavené funkcie.

AF/MF Control Toggle

Focus Magnifier

Funkcie priradené, keď je položka [Func. of Center Button] nastavená na možnosť [Standard]


Nastavenie [Autofocus Area]
Priradené nastavenie
Multi
Zaostrovanie sledovaného objektu
Center
Zaostrovanie sledovaného objektu
Flexible Spot
Zmena oblasti zaostrenia

AEL toggle

Ak je zložité získať správnu expozíciu objektu, táto funkcia vám umožní uzamknúť expozíciu zaostrením a zmeraním svetla oblasti, ktorá má požadovaný jas.
 1. MENU 2 [Func. of Center Button] [AEL toggle]

 1. Zamierte fotoaparátom na oblasť, s ktorou sa má zhodovať expozícia.

Nastaví sa expozícia.
 1. Stlačte tlačidlo na otočnom ovládači.

Expozícia sa uzamkne a rozsvieti sa indikátor (Uzamknutie AE).
 1. Zaostrite na objekt a nasnímajte záber.

 1. Ak chcete zrušiť uzamknutie expozície, znova stlačte tlačidlo .

AF/MF Control Toggle

Môžete dočasne prepnúť automatické a manuálne zaostrenie.
 1. MENU 2 [Func. of Center Button] [AF/MF Control Toggle]

 1. Stlačením tlačidla prepnete automatické a manuálne zaostrenie.

Keď je položka [Focus Mode] nastavená na možnosť [Manual Focus], fotoaparát prepne na nastavenie [Single-shot AF] a keď je položka [Focus Mode] nastavená na inú možnosť ako [Manual Focus], prepne na nastavenie [Manual Focus]. Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúci režim.

Focus Magnifier

V režime [Manual Focus] môžete zväčšiť záber na obrazovke aby bolo manuálne zaostrenie jednoduchšie použitím [Focus Magnifier].
 1. MENU 2 [Func. of Center Button] [Focus Magnifier]

 1. Stlačením tlačidla zväčšíte záber.

 • Môžete nastaviť dobu, počas ktorej sa záber zväčší použitím [Focus Magnif. Time].

Súvisiaca téma