Face Registration

Ak vopred zaregistrujete tváre, fotoaparát dokáže rozpoznať zaregistrovanú tvár ako prioritnú, keď je položka [Smile/Face Detect.] nastavená na možnosť [On (Regist. Faces)].
  1. MENU 3 [Face Registration] požadovaný režim


New Registration
Registrácia novej tváre.
Order Exchanging
Zmena priority vopred zaregistrovaných tvárí.
Delete
Výber zaregistrovanej tváre, ktorá sa má odstrániť.
Delete All
Odstránenie všetkých zaregistrovaných tvárí.

New Registration

  1. MENU 3 [Face Registration] [New Registration]

  1. Zarovnajte vodiaci rámček s tvárou, ktorá sa má zaregistrovať, a potom stlačte spúšť.

  1. Keď sa zobrazí potvrdzujúce hlásenie, vyberte možnosť [Enter].

Poznámky
  • Zaregistrovať možno až osem tvárí.

  • Snímajte tvár spredu na jasne osvetlenom mieste. Tvár sa nemusí zaregistrovať správne, ak je zakrytá klobúkom, maskou, slnečnými okuliarmi a podobne.

  • Zaregistrované tváre sa nevymažú, aj keď vykonáte príkaz [Initialize]. Údaje pre zaregistrovanú tvár ostanú vo fotoaparáte, aj keď vykonáte príkaz [Delete]. Ak chcete z fotoaparátu odstrániť údaje pre zaregistrované tváre, vyberte položku [Delete All].

Order Exchanging

  1. MENU 3 [Face Registration] [Order Exchanging]

  1. Vyberte tvár, ktorej prioritu chcete zmeniť.

  1. Vyberte úroveň priority.

Čím je číslo menšie, tým vyššia je priorita.
Súvisiaca téma