Image Index

Táto funkcia slúži na výber počtu záberov, ktoré sa majú zobraziť na obrazovke s miniatúrnymi náhľadmi.
  1. MENU 2 [Image Index] požadovaný režim


(4 Images)
Zobrazia sa štyri zábery.

(9 Images)
Zobrazí sa deväť záberov.

Zobrazenie záberov požadovaného priečinka

Pomocou otočného ovládača vyberte ľavý pruhový indikátor a potom pomocou tlačidiel / vyberte požadovaný priečinok.
Stláčaním tlačidla na otočnom ovládači môžete prepínať režim zobrazenia medzi statickými zábermi a videozáznamami (Režim zobrazenia).