Protect

Táto funkcia umožňuje nastaviť ochranu proti náhodnému vymazaniu pre zaznamenané zábery.
Pri zaregistrovaných záberoch sa zobrazí značka .
  1. MENU 2 [Protect] požadovaný režim


(Multiple Img.)
Umožňuje vybrať a zapnúť ochranu skupiny záberov.
  1. Po kroku 1 vyberte záber, ktorý sa má chrániť, a potom stlačte tlačidlo .

Ak chcete výber zrušiť, opätovným stlačením tlačidla zrušte značku .
  1. MENU [OK]

(Cancel All Images)
Zruší sa ochrana všetkých statických záberov.
(Cancel All Movies(MP4))
Zruší sa ochrana všetkých videozáznamov (MP4).
(Cancel All AVCHD view files)
Zruší sa ochrana všetkých videozáznamov vo formáte AVCHD.