Specify Printing

DPOF (Digital Print Order Format) je funkcia umožňujúca určiť zábery na pamäťovej karte, ktoré chcete neskôr vytlačiť.
Pri zaregistrovaných záberoch sa zobrazí značka (Objednávka tlače).
  1. MENU 2 [Specify Printing] požadované nastavenie


DPOF Setup
Multiple Img.
Umožňuje vybrať a objednať tlač skupiny záberov.
  1. Po kroku 1 vyberte záber, ktorý sa má vytlačiť, a potom stlačte tlačidlo .

Ak chcete výber zrušiť, opätovným stlačením tlačidla zrušte značku .
  1. MENU [OK]

Cancel All
Vymažú sa všetky označenia DPOF.
Date Imprint

On
Nastavenie, či sa má pri tlači záberov označených značkou DPOF vytlačiť na záberoch aj dátum.
Off

Poznámky
  • Značku (Objednávka tlače) nie je možné pridať na videozáznamy.

  • Značku (Objednávka tlače) môžete pridať maximálne k 999 záberom.

Súvisiaca téma