Send to Smartphone

Táto funkcia umožňuje prenos záberov do telefónu smartphone.
Nainštalujte podpornú aplikáciu telefónu smartphone „PlayMemories Mobile“ do svojho telefónu smartphone z internetového obchodu s aplikáciami. Ak je už aplikácia „PlayMemories Mobile“ nainštalovaná v telefóne smartphone, aktualizujte ju na najnovšiu verziu.
Podrobnosti o aplikácii „PlayMemories Mobile“ nájdete na webovej lokalite podpory (http://www.sony.net/pmm/).
 1. MENU 1 [Send to Smartphone] požadovaný režim


Select on This Device
Vyberte zábery vo fotoaparáte, ktoré sa majú preniesť do telefónu smartphone.
Vyberte možnosť [This Image], [All Still Images on Date], [All Movie(MP4) on Date] alebo [Multiple Images].
Ak vyberiete možnosť [Multiple Images], vyberajte zábery pomocou MENU [OK] .
Select on Smartphone
Prenesú sa všetky statické zábery na pamäťovej karte, ktoré sa majú zobraziť v telefóne smartphone.

 1. Pripojte fotoaparát k telefónu smartphone podľa informácií, ktoré sa zobrazia na displeji, keď je fotoaparát pripravený na pripojenie. Spôsoby pripojenia sa líšia v závislosti od typu telefónu smartphone. [Detaily][Detaily]

Poznámky
 • Možnosti pre veľkosť záberu sú: veľkosť, v ktorej bol záber nasnímaný, formát [2M] alebo [VGA].

 • Na zmenu veľkosti záberu, ktorý sa má preniesť do telefónu smartphone, použite program „PlayMemories Mobile“.

 • Niektoré zábery nemusí byť možné v závislosti od formátu údajov zobraziť v telefóne smartphone.

 • Zábery vo formáte RAW sa skonvertujú na zábery vo formáte JPEG a potom sa prenesú.

 • Videozáznamy vo formáte AVCHD nie je možné preniesť.

 • Fotoaparát zdieľa informácie o pripojení pre funkciu [Send to Smartphone] so zariadením, ktoré má povolenie na pripojenie. Ak chcete zmeniť zariadenie, ktoré má povolenie na pripojenie k fotoaparátu, vynulujte informácie o pripojení postupným stlačením MENU 3 [SSID/PW Reset]. Po vynulovaní informácií o pripojení je potrebné znova nakonfigurovať telefón smartphone. [Detaily]

Prenos záberov do telefónu smartphone so systémom Android jedným dotykom (Zdielanie jedným dotykom (NFC))

Fotoaparát je možné jedným dotykom pripojiť k telefónu smartphone s funkciou NFC bez potreby komplikovaných nastavení a preniesť zábery.
 1. Aktivujte funkciu NFC v telefóne smartphone.

 1. Vo fotoaparáte zobrazte jeden záber.

Funkciu NFC môžete použiť len v prípade, ak sa na displeji zobrazuje značka (značka N).
 1. Dotknite sa fotoaparátom telefónu smartphone.

Telefón smartphone je pripojený k fotoaparátu a aplikácia „PlayMemories Mobile“ je spustená. Záber zobrazený vo fotoaparáte sa prenesie do telefónu smartphone.
 • Zariadenia sa nechajte dotýkať, kým sa nespustí aplikácia „PlayMemories Mobile“ (1 – 2 sekundy).

 • Dotknite sa po zrušení režimu spánku a uzamknutia obrazovky telefónu smartphone.

 • Dotknite sa značkou N telefónu smartphone značky (značka N) fotoaparátu. Ak sa na telefóne smartphone nenachádza značka N, pozrite si návod k telefónu smartphone.

 • Ak chcete preniesť viacero záberov naraz, postupne stlačte MENU 1 [Send to Smartphone] a vyberte požadované zábery. Počkajte, kým sa zobrazí pokyn na pripojenie, a potom pripojte fotoaparát k telefónu smartphone prostredníctvom funkcie NFC.

Informácie o technológii NFC
NFC (Near Field Communication) je technológia umožňujúca bezdrôtovú komunikáciu na krátku vzdialenosť medzi rôznymi zariadeniami, napríklad mobilnými telefónmi a značkami IC. Vďaka funkcii NFC je možné jednoducho dosiahnuť prenos údajov jednoduchým dotykom na príslušný symbol alebo určené miesto na zariadeniach kompatibilných s funkciou NFC.
Poznámky
 • Ak je zobrazená obrazovka miniatúrnych náhľadov, zábery nie je možné preniesť prostredníctvom funkcie NFC.

 • Ak nie je možné správne prepojiť telefón smartphone a fotoaparát, vykonajte nasledovné:

 • V telefóne smartphone spustite aplikáciu „PlayMemories Mobile“ a potom pomaly pohybujte telefónom smartphone okolo značky (značka N) na fotoaparáte.

 • Ak je telefón smartphone vložený v puzdre, vyberte ho z puzdra.

 • Ak je fotoaparát vložený v puzdre, vyberte ho z puzdra.

 • Ak ste fotoaparát pripevnili k statívu, dočasne ho od neho odpojte.

 • Overte, že sú aktivované funkcie NFC v telefóne smartphone.

 • Ak je fotoaparát v režime Lietadlo, pripojenie k telefónu smartphone nie je možné. Nastavte položku [Airplane Mode] na možnosť [Off].