Menu start

Táto funkcia umožňuje vybrať, či sa má vždy zobraziť prvá obrazovka ponuky alebo obrazovka nastavenej položky.
  1. MENU 1 [Menu start] požadovaný režim


Top
Vždy sa zobrazí prvá obrazovka ponuky.

Previous
Zobrazí sa naposledy nastavená položka. Zjednoduší sa tým rýchle obnovenie nastavenej položky.