Upload Settings

Táto funkcia umožňuje nastaviť funkciu odovzdávania karty Eye-Fi (bežne dostupná), keď sa karta Eye-Fi použije s týmto fotoaparátom.
Hlásenie [Upload Settings] sa zobrazí len po vložení karty Eye-Fi do fotoaparátu.
 1. MENU 2 [Upload Settings] požadovaný režim


On
Používa sa funkcia odovzdávania údajov.
Ikona zobrazenia režimu Eye-Fi na displeji sa bude meniť v závislosti od režimu komunikácie karty Eye-Fi.
: Karta Eye-Fi je v pohotovostnom režime. Na odoslanie nie je žiadny záber.
: Karta Eye-Fi je v pohotovostnom režime odovzdávania údajov.
: Karta Eye-Fi je v režime pripájania.
: Karta Eye-Fi odovzdáva zábery.
: Vyskytla sa chyba.

Off
Funkcia odovzdávania údajov sa nepoužíva.

Poznámky
 • Karty Eye-Fi sa predávajú len v niektorých krajinách alebo oblastiach.

 • Viac informácií o kartách Eye-Fi získate priamo od výrobcu alebo predajcu kariet Eye-Fi.

 • Používanie kariet Eye-Fi je povolené len v krajinách a oblastiach, v ktorých boli zakúpené. Kvôli miestnym obmedzeniam môžete byť v tejto súvislosti braní na zodpovednosť.

 • Karta Eye-Fi má funkciu bezdrôtovej siete LAN. Kartu Eye-Fi nevkladajte do fotoaparátu na miestach, kde je činnosť bezdrôtovej siete LAN zakázaná, napríklad na palube lietadla. Ak je vložená karta Eye-Fi, nastavte položku [Upload Settings] na možnosť [Off]. Ak je funkcia odovzdávania údajov karty Eye-Fi nastavená na možnosť [Off], na displeji sa zobrazí ikona .

Prenos obrazových údajov pomocou karty Eye-Fi

 1. Nastavte prístupový bod bezdrôtovej siete LAN alebo nastavenia smeru prenosu karty Eye-Fi.

Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom s kartou Eye-Fi.
 1. Po dokončení nastavení vložte kartu Eye-Fi do fotoaparátu a nasnímajte zábery.

Nasnímané zábery sa automaticky prenesú prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN do počítača, atď.
Poznámky
 • Počas odovzdávania obrazových údajov nie je funkcia automatického vypnutia dostupná.

 • Ak sa zobrazí ikona (chyba), kartu Eye-Fi vysuňte a znovu vložte do fotoaparátu alebo vypnite a znovu zapnite fotoaparát. Ak sa ikona (chyba) aj naďalej zobrazuje, je možné, že karta Eye-Fi je poškodená. Podrobnosti získate od spoločnosti Eye-Fi, Inc.

 • Komunikácia prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN môže byť prerušovaná inými komunikačnými zariadeniami. Ak je príjem údajov nedostatočný, presuňte fotoaparát bližšie k prístupovému bodu.

 • Niektoré karty Eye-Fi majú režim „Endless Memory Mode“. Tento výrobok nepodporuje režim „Endless Memory Mode“. Uistite sa, že karty Eye-Fi, ktoré vkladáte do tohto výrobku, majú režim „Endless Memory Mode“ vypnutý. Podrobnosti o nastavení režimu „Endless Memory Mode“ nájdete v návode na obsluhu dodanom s kartou Eye-Fi.