WPS Push

Ak má váš prístupový bod tlačidlo WPS, môžete prístupový bod zaregistrovať vo fotoaparáte jednoducho stlačením tlačidla WPS.
  1. MENU 3 [WPS Push]

  1. Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode, ktorý chcete zaregistrovať.

Poznámky
  • Ak chcete použiť funkciu [WPS Push], zabezpečenie prístupového bodu je potrebné nastaviť na možnosť WPA2 alebo WPA a musí byť podporovaný systém tlačidla WPS. V iných prípadoch, napríklad ak je zabezpečenie nastavené na možnosť WEP alebo nie je podporovaný systém tlačidla WPS, zaregistrujte prístupový bod manuálne. [Detaily]

  • Podrobnosti o funkciách a nastaveniach prístupového bodu nájdete v návode na používanie prístupového bodu alebo vám ich poskytne osoba, ktorá spravuje prístupový bod.

  • Spojenie sa nemusí vytvoriť alebo komunikačná vzdialenosť môže byť kratšia v závislosti od okolitého prostredia, napríklad kvôli prekážkam medzi fotoaparátom a prístupovým bodom, stene alebo podmienkam súvisiacim s rádiovými vlnami. V takých prípadoch zmeňte polohu fotoaparátu alebo ho umiestnite bližšie k prístupovému bodu.

Súvisiaca téma