Access Point Settings

Svoj prístupový bod môžete zaregistrovať manuálne.
Pred začatím postupu skontrolujte názov SSID prístupového bodu, systém zabezpečenia a heslo. V niektorých zariadeniach môže byť heslo predvolené. Podrobnosti nájdete v návode na používanie prístupového bodu alebo sa obráťte na správcu siete.
  1. MENU 3 [Access Point Settings]

  1. Vyberte miesto prístupu, ktoré chcete zaregistrovať.

Keď sa požadovaný prístupový bod zobrazí na displeji:
Vyberte požadovaný prístupový bod.

Keď sa požadovaný prístupový bod nezobrazí na displeji:
Vyberte položku [Manual Setting] a nastavte prístupový bod.
* Spôsob zadávania znakov nájdete v časti „Spôsob používania klávesnice“.

  • Ak vyberiete položku [Manual Setting], zadajte názov SSID prístupového bodu vyberte systém zabezpečenia.

  1. Zadajte heslo [OK]

  • Body prístupu, ktoré nezobrazujú ikonu , nevyžadujú zadanie hesla.

  1. Vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo .

Spôsob používania klávesnice

Keď sa vyžaduje manuálne zadanie znakov, na displeji sa zobrazí klávesnica.
Vyberte požadované tlačidlo pomocou tlačidiel /// a potom stlačením tlačidla zadajte znak.


Názvy zobrazení
Funkcie
(1)
Okno na zadávanie znakov
Zobrazia sa zadané znaky.
(2)
Prepínanie typu znakov
Po každom stlačení tlačidla sa prepne typ znakov medzi písmenami abecedy, číslicami a symbolmi.
(3)
Klávesnica
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazí zadaný znak.
Príklad: Ak chcete zadať „abd“
Vyberte kláves pre „abc“ a jedným stlačením tlačidla zobrazte znak „a“ výberom položky „“ posuňte kurzor (5) a stlačte tlačidlo vyberte kláves pre „abc“ a dvojnásobným stlačením tlačidla zobrazte znak „b“ vyberte kláves pre „def“ a jedným stlačením tlačidla zobrazte znak „d“
(4)
Potvrdenie
Potvrdí sa zadaná položka.
(5)
Posun kurzora
Kurzor sa posúva v okne na zadávanie znakov doprava alebo doľava.
(6)
Mazanie
Vymaže sa znak nachádzajúci sa pred kurzorom.
(7)
Prepne nasledujúci znak na veľké alebo malé písmená.
(8)
Medzera
Zadá sa medzera.

  • Ak chcete zrušiť proces zadávania znakov, vyberte položku [Cancel].

Ďalšie položky nastavení

V závislosti od stavu alebo spôsobu nastavenia vášho prístupového bodu môže byť potrebné nastaviť ďalšie položky.

Názvy zobrazení
Funkcie
WPS PIN
Zobrazí sa kód PIN, ktorý zadáte do pripojeného zariadenia.
IP Address Setting
Výber možností [Auto] alebo [Manual Setting].
IP Address
Ak zadávate adresu IP manuálne, zadajte nastavenú adresu.
Subnet Mask/ Default Gateway
Keď položku [IP Address Setting] nastavíte na možnosť [Manual Setting], zadajte adresu IP, ktorá sa bude zhodovať s vaším sieťovým prostredím.
Priority Connection
Výber možností [On] alebo [Off] pre nastavenie [Priority Connection].

Poznámky
  • Ak chcete zaregistrovanému prístupovému bodu udeliť prioritu, nastavte položku [Priority Connection] na možnosť [On].

Súvisiaca téma