Odpojenie fotoaparátu od počítača

Vykonajte postup v krokoch 12 uvedený nižšie pred vykonaním nasledujúcich úkonov:
  • Odpojenie kábla.

  • Vybratie pamäťovej karty.

  • Vypnutie fotoaparátu.

  1. Kliknite na ikonu odpojenia () na paneli úloh.

  • V prípade systému Windows 7 alebo Windows 8 najprv kliknite na položku a potom na ikonu .

  1. Kliknite na možnosť [Safely remove USB Mass Storage Device].

Poznámky
  • V prípade použitia počítača so systémom Mac najprv myšou pretiahnite ikonu pamäťovej karty alebo ikonu jednotky na ikonu „Trash“ (Kôš), fotoaparát sa potom odpojí od počítača.

  • Pri použití počítača so systémom Windows 7, Windows 8 sa ikona odpojenia nemusí zobraziť. V takomto prípade môžete fotoaparát odpojiť od počítača bez vykonania vyššie uvedených krokov.