Výber spôsobu vytvorenia disku s videozáznamom

Z videozáznamov vo formáte AVCHD nasnímaných pomocou tohto fotoaparátu môžete vytvoriť disk.
Zariadenia, ktoré dokážu prehrať videozáznamy, sa líšia v závislosti od typu disku. Vyberte typ disku vhodný pre váš prehrávač diskov.
Podrobnosti o spôsobe vytvárania disku pomocou programu „PlayMemories Home“ nájdete v dokumente „PlayMemories Home Help Guide“.
Ak chcete importovať videozáznamy do počítača, pozrite si časť „Importovanie záberov do počítača “ [Detaily].

Typ disku/Účel
Kvalita videozáznamu, v ktorej je možné snímať
Prehrávač
PS
FX
FH
Na ukladanie záberov s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
Zariadenia na prehrávanie diskov Blu-ray (prehrávač diskov Sony Blu-ray, PlayStation 3, atď.)
Na ukladanie záberov s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) (disk AVCHD)
—*
—*
Zariadenia na prehrávanie súborov vo formáte AVCHD (prehrávač diskov Sony Blu-ray, PlayStation 3, atď.)
Na ukladanie záberov s kvalitou so štandardným rozlíšením (STD)
—*
—*
—*
Bežné zariadenia na prehrávanie diskov DVD, (prehrávač diskov DVD, počítač, ktorý dokáže prehrávať disky DVD, atď.)

* Pri vytváraní disku pomocou softvéru „PlayMemories Home“ môžete snímať videozáznamy, ak konvertujete so zhoršenou kvalitou obrazu.

Vlastnosti jednotlivých typov diskov


Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
Použitie disku Blu-ray umožňuje zaznamenať videozáznamy s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) a s dlhším trvaním ako disky DVD.

Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD) (disk AVCHD)
Videozáznamy s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) možno zaznamenávať na DVD médiá, ako napríklad disky DVD-R, pričom sa vytvorí disk s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
  • Disk s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) možno prehrávať pomocou zariadení na prehrávanie súborov vo formáte AVCHD, ako je napríklad prehrávač diskov Blu-ray od spoločnosti Sony a konzola PlayStation 3. Disk nie je možné prehrávať v bežných prehrávačoch diskov DVD.

Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
Videozáznamy s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (STD) konvertované z videozáznamov s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) je možné zaznamenávať na DVD médiá, napríklad na disky DVD-R, pričom sa vytvorí disk s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (STD).

Typy diskov, ktoré je možné použiť s programom „PlayMemories Home“
S programom „PlayMemories Home“ je možné použiť nasledujúce 12 cm disky. Informácie o diskoch Blu-ray nájdete v časti „Vytváranie diskov Blu-ray“. [Detaily]
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Nie je možné prepisovať.
DVD-RW/DVD+RW: Je možné prepisovať a opätovne použiť.
  • Zabezpečte, aby sa v konzole PlayStation 3 vždy používala najnovšia verzia systémového softvéru PlayStation 3.

  • V niektorých krajinách alebo oblastiach nemusí byť konzola PlayStation 3 dostupná.

Vytvorenie disku pomocou zariadenia iného ako počítač

Disky môžete vytvárať aj pomocou rekordéra Blu-ray. V závislosti od použitej hodnoty sa typy diskov, ktoré možno vytvoriť, líšia.

Zariadenia
Typ disku
Vytvorenie disku Blu-ray alebo disku s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (STD) pomocou rekordéra Blu-ray.
Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
Vytvorenie disku s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (STD) pomocou zariadenia, ako je napríklad rekordér s pevným diskom.
Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (STD)

Poznámky
  • Pri vytváraní diskov AVCHD pomocou softvéru „PlayMemories Home“ z videozáznamov nasnímaných v rozlíšení [60p 28M(PS)]/ [50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/ [50i 24M(FX)] alebo [24p 24M(FX)]/ [25p 24M(FX)] sa skonvertuje kvalita obrazu a disk s pôvodnou kvalitou obrazu nebude možné vytvoriť. Konvertovanie kvality obrazu určitý čas trvá. Ak chcete snímať videozáznamy v pôvodnej kvalite obrazu, použite disky Blu-ray.

  • Ak chcete vytvoriť disky Blu-ray z videozáznamov nasnímaných v rozlíšení [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], je potrebné použiť zariadenie kompatibilné s formátom AVCHD Ver. 2.0. Vytvorené disky Blu-ray možno prehrávať len v zariadení kompatibilnom s formátom AVCHD Ver. 2.0.

  • Podrobnosti o spôsobe vytvorenia disku nájdete v návode na obsluhu používaného zariadenia.

Vytváranie diskov Blu-ray

Disky Blu-ray možno vytvárať z videozáznamov vo formáte AVCHD importovaných do počítača.
Daný počítač musí umožňovať vytváranie diskov Blu-ray. Môžete použiť disky BD-R (nie prepisovateľné) alebo disky BD-RE (prepisovateľné). Záznamy vo viacerých reláciách nie je možné vytvárať.
Ak chcete vytvárať disky Blu-ray pomocou programu „PlayMemories Home“, nainštalujte určený prídavný softvér.
Podrobnosti nájdete na nasledujúcej webovej adrese:
Pri inštalácii musí byť váš počítač pripojený na internet.
Podrobný popis funkcií nájdete v dokumente „PlayMemories Home Help Guide“.
Poznámky
  • Ak chcete vytvoriť disky Blu-ray z videozáznamov nasnímaných v rozlíšení [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], je potrebné použiť zariadenie kompatibilné s formátom AVCHD Ver. 2.0.