Batéria a napájanie

Batéria sa nedá vložiť do fotoaparátu.
 • Uistite sa, že batéria je správne otočená a zasúvajte ju dovnútra dovtedy, kým sa neuzamkne páčka uvoľnenia batérie.

Fotoaparát sa nedá zapnúť.
 • Po vložení batérie do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.

 • Uistite sa, že batéria je správne vložená.

 • Batéria sa svojvoľne vybíja, aj keď sa nepoužíva. Pred použitím batériu nabite.

 • Skontrolujte, či je typ batérie NP-BX1.

Napájanie sa svojvoľne vypína.
 • Z dôvodu ochrany fotoaparátu sa môže napájanie automaticky vypnúť v závislosti od teploty fotoaparátu a batérie. V takom prípade sa pred vypnutím napájania zobrazí na displeji hlásenie.

 • Ak sa zapnutý fotoaparát určitú dobu nepoužíva, fotoaparát sa automaticky vypne, aby nedošlo k vybitiu batérie. Znovu zapnite fotoaparát.

Indikátor zostávajúcej kapacity batérie ukazuje nesprávny údaj.
 • Je to spôsobené používaním fotoaparátu v extrémne horúcom alebo chladnom prostredí.

 • Kapacita batérie sa časom a opakovaným používaním znižuje. Ak sa doba používania batérie medzi nabíjaním výrazne skráti, pravdepodobne je potrebné vymeniť starú batériu za novú.

Kontrolka napájania/nabíjania fotoaparátu počas nabíjania batérie bliká.
 • Skontrolujte, či je typ batérie NP-BX1.

 • Kontrolka napájania/nabíjania fotoaparátu bude blikať nepravidelne, keď použijete batériu, ktorá sa dlhú dobu nepoužívala. V takom prípade vyberte batériu z fotoaparátu a znova ju vložte.

 • Podrobnosti nájdete v časti „Batéria“ [Detaily].

Batéria nie je nabitá ani po zhasnutí kontrolky napájania/nabíjania a ukončení nabíjania.
 • K tejto situácii dochádza vtedy, keď sa batéria nabíja v mimoriadne horúcom alebo chladnom prostredí. Batériu nabíjajte pri správnom teplotnom rozsahu od 10°C do 30°C.

Pri potrasení fotoaparát vydáva zvuk.
 • Ak nie je napájanie zapnuté, fotoaparát môže pri potrasení vydať zvuk. Nejde o poruchu.