Prezeranie záberov

Zábery nie je možné prezerať.
  • Uistite sa, že je pamäťová karta úplne vložená do fotoaparátu.

  • V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru.

  • Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované v počítači alebo zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi.

  • Fotoaparát je v režime USB. Zrušte pripojenie USB. [Detaily]

  • Na prezeranie záberov uložených v počítači pomocou tohto fotoaparátu použite program „PlayMemories Home“. Na prehranie záberov v počítači Mac použite dodanú aplikáciu.

Dátum a čas sa nezobrazí.
  • Zobrazenie displeja je nastavené tak, aby zobrazovalo len zábery. Stlačením tlačidla (Display Contents) na otočnom ovládači zobrazte informácie. [Detaily]

Záber sa nezobrazuje na obrazovke TV prijímača.
  • Fotoaparát a TV prijímač musia používať rovnaký televízny systém kódovania farieb, aby bolo možné prezerať videozáznamy. [Detaily]

  • Skontrolujte, či je pripojenie správne. [Detaily]