Wi-Fi

Bezdrôtový prístupový bod, ku ktorému sa chcete pripojiť, sa nezobrazí.
 • V závislosti od stavu rádiových vĺn sa bezdrôtový prístupový bod nemusí vo fotoaparáte zobraziť. Premiestnite fotoaparát bližšie k bezdrôtovému prístupovému bodu.

 • V závislosti od nastavení sa bezdrôtový prístupový bod nemusí vo fotoaparáte zobraziť. Informácie o správnych nastaveniach nájdete v návode na používanie bezdrôtového prístupového bodu.

Funkcia [WPS Push] nefunguje.
 • V závislosti od nastavenia bezdrôtového prístupového bodu nemusí byť funkcia [WPS Push] k dispozícii. Overte heslo a identifikátor SSID bezdrôtového prístupového bodu na nastavenie [Access Point Settings]. [Detaily]

Proces [Send to Computer] sa predčasne ukončil.
 • Ak je úroveň nabitia batérie nízka, proces [Send to Computer] sa môže predčasne ukončiť. Pred použitím batériu nabite.

Videozáznamy nie je možné preniesť do telefónu smartphone.
 • Pred nasnímaním videozáznamu, ktorý sa má preniesť do telefónu smartphone, nastavte MENU 1 [File Format] [MP4]. [Detaily]

Proces [Send to Smartphone] sa predčasne ukončil.
 • Ak je úroveň nabitia batérie nízka, proces [Send to Smartphone] sa môže predčasne ukončiť. Pred použitím batériu nabite.

Obrazovka snímania sa nezobrazuje plynulo po odpojení fotoaparátu od počítača.
 • V závislosti od stavu rádiových vĺn nemusí komunikácia medzi telefónom smartphone a fotoaparátom fungovať správne. Umiestnite fotoaparát a telefón smartphone bližšie k sebe.

Snímanie pomocou funkcie [Ctrl with Smartphone] sa predčasne ukončilo.
 • Ak je úroveň nabitia batérie nízka, snímanie pomocou funkcie [Ctrl with Smartphone] sa môže predčasne ukončiť. Pred použitím batériu nabite.

Pripojenie jedným dotykom (NFC) nie je možné použiť.
 • Zmeňte polohu fotoaparátu a telefónu smartphone tak, aby boli ich značky (značka N) čo najbližšie. Ak sa pripojenie NFC napriek tomu nenadviaže, nadvihnite telefón smartphone o pár milimetrov alebo premiestnite telefón smartphone ďalej od fotoaparátu najmenej na 10 sekúnd a potom sa ho znova dotknite.

 • Položka [Airplane Mode] je nastavená na možnosť [On]. Nastavte ju na možnosť [Off].

 • Skontrolujte, či je telefón smartphone pripravený na pripojenie.
  Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu telefónu smartphone.

 • Do blízkosti značky (značka N) fotoaparátu neumiestňujte okrem telefónu smartphone žiadne kovové objekty.

 • Fotoaparátu sa dotýkajte najviac jedným telefónom smartphone.

 • Ak je v telefóne smartphone aktivovaná iná aplikácia používajúca funkciu NFC, aplikáciu zatvorte.