Počítače

Počítač nerozpozná fotoaparát.
 • Nastavte položku [USB Connection] na možnosť [Mass Storage]. [Detaily]

 • Použite kábel micro USB (dodáva sa).

 • Odpojte kábel USB od počítača aj od fotoaparátu a znovu ho pevne zapojte.

 • Od konektorov USB počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice a myši.

 • Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia rozbočovača USB alebo iného zariadenia.

 • Nastavte položku [USB Power Supply] na možnosť [Off]. Váš počítač môže rozpoznať fotoaparát.

Nie je možné importovať zábery.
 • Správne pripojte fotoaparát k počítaču pomocou pripojenia USB. [Detaily]

 • Pokiaľ snímate zábery na pamäťovú kartu naformátovanú počítačom, nemusí sa vám podariť importovať zábery do počítača. Snímajte zábery na pamäťovú kartu naformátovanú fotoaparátom. [Detaily]

Po nadviazaní spojenia USB sa program „PlayMemories Home“ nespustí automaticky.
 • Vytvorte spojenie USB až po zapnutí počítača.

Prehrávanie záberov v počítači nie je možné.
 • Ak používate program „PlayMemories Home“, pozrite si príručku „PlayMemories Home Help Guide“. [Detaily]

 • Kontaktujte výrobcu počítača alebo softvéru.

Pri prezeraní videozáznamu na monitore počítača je obraz a zvuk ovplyvnený šumom.
 • Videozáznam sa prehráva priamo z pamäťovej karty. Importujte videozáznam do počítača pomocou softvéru „PlayMemories Home“ a prehrajte ho. [Detaily]

Zábery exportované z počítača už nebude možné zobraziť vo fotoaparáte.
 • Na kopírovanie záberov do fotoaparátu uložených v počítači a ich zobrazenie vo fotoaparáte použite softvér „PlayMemories Home“. Na prehranie záberov v počítači Mac použite dodanú aplikáciu.