Upozornenia

Ak sa zobrazia nasledujúce upozornenia, postupujte podľa pokynov.
Set Area/Date/Time.
 • Nastavte oblasť, dátum a čas. Ak ste fotoaparát dlhú dobu nepoužívali, vymeňte vnútornú nabíjateľnú batériu. [Detaily]

Unable to use memory card. Format?
 • Pamäťová karta bola naformátovaná v počítači a formát súboru sa zmenil.
  Vyberte položku [Enter] a potom naformátujte pamäťovú kartu. Pamäťovú kartu môžete znova použiť, avšak z pamäťovej karty sa vymažú všetky predchádzajúce údaje. Formátovanie môže istý čas trvať.
  Ak sa po naformátovaní toto upozornenie zobrazí znova, použite inú pamäťovú kartu.

Memory Card Error
 • Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte. [Detaily]

 • Formátovanie zlyhalo. Znova naformátujte pamäťovú kartu. [Detaily]

Reinsert memory card.
 • Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte. [Detaily]

 • Pamäťová karta je poškodená.

 • Kontakty pamäťovej karty sú znečistené.

Memory card locked.
 • Používate pamäťovú kartu s prepínačom ochrany proti zápisu a tento prepínač je nastavený do polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy umožňujúcej zaznamenávanie.

Processing...
 • Ak prebieha redukcia šumu pri dlhej expozícii alebo redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO, spracovanie bude prebiehať dovtedy, kým bude otvorená uzávierka. Počas tejto doby nie je možné snímať ďalšie zábery.

Unable to display.
 • Zábery nasnímané inými fotoaparátmi alebo zábery upravené pomocou počítača sa nemusia zobraziť.

Unable to print.
 • Snažíte sa označiť zábery vo formáte RAW značkou DPOF.

Internal temp. high. Allow it to cool.
 • Fotoaparát sa zahrial, pretože ste snímali nepretržite.
  Vypnite napájanie. Nechajte fotoaparát vychladiť a počkajte, kým nebude pripravený na opätovné snímanie.

 • Vzhľadom na to, že ste dlho snímali, teplota vnútri fotoaparátu sa zvýšila na neprípustnú úroveň. Zastavte snímanie.

Recording is unavailable in this movie format.
 • Nastavte položku [File Format] na možnosť [MP4].

 • Bol presiahnutý maximálny počet záberov v správe databázového súboru fotoaparátu.

 • Registrácia do databázového súboru zlyhala. Importujte všetky zábery do počítača pomocou softvéru „PlayMemories Home“ a obnovte pamäťovú kartu.

Camera Error. Turn power off then on.
System Error
 • Vyberte batériu a znova ju vložte. Ak sa toto hlásenie zobrazuje často, obráťte sa na obchodného zástupcu alebo na miestne autorizované servisné stredisko.

Image Database File error. Recover?
 • Snímanie ani prehrávanie videozáznamov vo formáte AVCHD nie je možné, pretože obrazový databázový súbor je poškodený. Obnovte údaje podľa zobrazených pokynov.

Unable to magnify.
Unable to rotate image.
 • Zábery nasnímané pomocou iných fotoaparátov nie je možné zväčšovať ani otáčať.

Cannot create more folders.
 • Priečinok s názvom začínajúcim na „999“ už existuje na pamäťovej karte. Ak je toto váš prípad, na karte už nemôžete vytvoriť ďalšie priečinky.