Preventívne opatrenia

Zálohovanie pamäťovej karty

Nevypínajte fotoaparát, nevyberajte batériu ani nevyberajte pamäťovú kartu, kým svieti indikátor prístupu. V opačnom prípade sa môže pamäťová karta poškodiť. V záujme ochrany údajov si vytvorte záložnú kópiu.

Informácie o databázových súboroch

Keď do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu bez databázového súboru a zapnete napájanie fotoaparátu, časť kapacity pamäťovej karty sa použije na automatické vytvorenie databázového súboru. Doba do vykonania ďalšej operácie môže chvíľu trvať. Ak sa vyskytne chyba databázového súboru, importujte všetky zábery do počítača pomocou softvéru „PlayMemories Home“ a potom naformátujte pamäťovú kartu.

Fotoaparát nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach

 • Na príliš horúcom, studenom alebo vlhkom mieste
  Na miestach, ako je napríklad vozidlo zaparkované na slnku, kde sa fotoaparát môže zdeformovať a môže dôjsť k poruche.

 • Na priamom slnečnom svetle a v blízkosti ohrievača
  Telo fotoaparátu môže zmeniť farbu alebo sa môže zdeformovať, čo môže spôsobiť poruchu.

 • Na miestach vystavených otrasom

 • V blízkosti silných magnetických polí

 • Na piesočnatých alebo prašných miestach
  Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostali piesok ani prach. Môže to poškodiť fotoaparát, pričom toto poškodenie sa v niektorých prípadoch nemusí dať opraviť.

Poznámka k noseniu

Nesadajte si na stoličku ani iné miesto, keď máte fotoaparát v zadnom vrecku nohavíc alebo sukne. Môže to spôsobiť poruchu alebo poškodenie fotoaparátu.

Informácie o prevádzkových teplotách

Prevádzková teplota fotoaparátu je od 0 °C do 40 °C. Neodporúča sa snímanie v extrémne studenom alebo horúcom prostredí, ktorého teplota presahuje tento rozsah.

Informácie týkajúce sa kondenzácie vlhkosti

 • Ak náhle prenesiete fotoaparát z chladného do teplého prostredia, na vnútorných alebo vonkajších častiach fotoaparátu sa môže vytvoriť skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť poruchu fotoaparátu.

 • Ak sa objaví skondenzovaná vlhkosť, vypnite fotoaparát a počkajte asi hodinu, kým sa vlhkosť odparí. Ak by ste používali fotoaparát pri výskyte vlhkosti vo vnútri objektívu, nedokážete nasnímať ostré zábery.

Vstavané funkcie tohto fotoaparátu

 • V tomto návode sú opísané funkcie zariadení kompatibilných s rozlíšením 1080 60i a zariadení kompatibilných s rozlíšením 1080 50i.

  Ak chcete zistiť, či je váš fotoaparát zariadenie kompatibilné s rozlíšením 1080 60i alebo zariadenie kompatibilné s rozlíšením 1080 50i, vyhľadajte nasledujúce značky na spodnej strane fotoaparátu.
 • Zariadenie kompatibilné s rozlíšením 1080 60i: 60i

 • Zariadenie kompatibilné s rozlíšením 1080 50i: 50i

 • Počas cestovania v lietadle nastavte položku [Airplane Mode] na možnosť [On].

Čo je 1080 60p/50p?

 • Na rozdiel od súčasných štandardných režimov snímania, ktoré snímajú metódou prekladaného riadkovania, využíva tento fotoaparát progresívnu metódu. Tým zvyšuje rozlíšenie a poskytuje kvalitnejší, realistickejší záber.

Informácie o kompatibilite obrazových údajov

 • Fotoaparát vyhovuje univerzálnym štandardom DCF (Design rule for Camera File system) stanoveným asociáciou JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Spoločnosť Sony nezaručuje, že fotoaparát prehrá zábery nasnímané alebo upravené použitím iného zariadenia ani že iné zariadenie prehrá zábery nasnímané týmto fotoaparátom.

Poznámky týkajúce sa prehrávania videozáznamov pomocou iných zariadení

 • Tento fotoaparát používa profil MPEG-4 AVC/H.264 High Profile na záznam vo formáte AVCHD. Videozáznamy vo formáte AVCHD zaznamenané týmto fotoaparátom nie je možné prehrávať nasledovnými zariadeniami.

 • Iné zariadenia kompatibilné s formátom AVCHD, ktoré nepodporujú profil High Profile

 • Zariadenia nekompatibilné s formátom AVCHD

Tento fotoaparát rovnako používa profil MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile na záznam vo formáte MP4. Z tohto dôvodu nie je možné prehrávať videozáznamy vo formáte MP4 zaznamenané týmto fotoaparátom na iných zariadeniach ako tých, ktoré podporujú profil MPEG-4 AVC/H.264.
 • Disky zaznamenané v obrazovej kvalite vysokého rozlíšenia (HD) možno prehrávať len na zariadeniach podporujúcich formát AVCHD. DVD prehrávač alebo DVD rekordér neprehrá disky zaznamenané v obrazovej kvalite vysokého rozlíšenia (HD), pretože nie sú kompatibilné s formátom AVCHD. Navyše, ak do DVD prehrávača alebo DVD videorekordéra vložíte disk s kvalitou obrazu vysokého rozlíšenia (HD) so záznamom vo formáte AVCHD, môže sa stať, že sa nebude dať vysunúť.

 • Videozáznamy nasnímané vo formáte 1080 60p/1080 50p možno prehrať len v zariadeniach podporujúcich formát 1080 60p/1080 50p.

Poznámky týkajúce sa displeja a objektívu

 • Displej je vyrobený použitím veľmi presnej technológie, vďaka ktorej správne funguje viac ako 99,99 % pixelov. Na displeji sa však môžu objavovať malé čierne a/alebo jasné body (biele, červené, modré alebo zelené). Tieto body sú normálnym výsledkom výrobného procesu a nemajú vplyv na snímanie.

 • Dlhodobé vystavenie displeja alebo objektívu pôsobeniu priameho slnečného žiarenia môže spôsobiť poruchy. Buďte opatrní pri ukladaní fotoaparátu blízko okna alebo vo vonkajšom prostredí.

 • Nevyvíjajte nadmerný tlak na displej. Farby na displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to by mohlo spôsobiť poruchu.

 • V chladnom prostredí môžu v obraze na displeji vznikať závoje. Nejde o poruchu.

 • Pohyblivý objektív chráňte pred nárazmi a netlačte naň silou.

Poznámky k blesku

 • Pri použití blesku sa blesk vysunie automaticky. Ak blesk nepoužívate, zatlačte ho nadol rukou.

 • Nezakrývajte blesk prstami.

 • Fotoaparát pri prenášaní nedržte za blesk ani naň nevyvíjajte nadmernú silu.

 • Ak sa do otvoreného blesku dostane voda, prach alebo piesok, môže dôjsť k poruche.