Pamäťová karta

Pamäťová karta


Pamäťová karta
V dokumente Návod pre používateľa sa uvádza ako
Memory Stick XC-HG Duo
„Memory Stick XC Duo“
Memory Stick PRO Duo
„Memory Stick PRO Duo“
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Micro (M2)
„Memory Stick Micro“
Memory Stick Micro (Mark2)
Pamäťová karta SD
Karta SD
Pamäťová karta SDHC
Pamäťová karta SDXC
Pamäťová karta microSD
Pamäťová karta microSD
Pamäťová karta microSDHC
Pamäťová karta microSDXC

 • Pamäťové karty „Memory Stick XC Duo“, „Memory Stick PRO Duo“ a SD s kapacitou až 64 GB boli vyskúšané a ich funkčnosť sa v tomto fotoaparáte potvrdila.

 • Pamäťové karty „Memory Stick Micro“ s kapacitou až 16 GB a pamäťové karty microSD s kapacitou až 64 GB boli vyskúšané a ich funkčnosť sa v tomto fotoaparáte potvrdila.

 • Pri snímaní videozáznamov sa odporúča, použiť nasledujúce pamäťové karty:

 • (Mark2) („Memory Stick PRO Duo“ (Mark2))

 • („Memory Stick XC-HG Duo“)

 • („Memory Stick PRO-HG Duo“)

 • (Mark2) („Memory Stick Micro“ (Mark2))

 • karta SD (trieda 4 alebo rýchlejšia), pamäťová karta microSD (trieda 4 alebo rýchlejšia)

Poznámky
 • V záujme zabezpečenia stabilnej prevádzky pamäťovej karty, odporúčame použiť tento fotoaparát na naformátovanie akejkoľvek pamäťovej karty, ktorú používate v tomto fotoaparáte prvýkrát. Nezabudnite, že formátovaním sa vymažú všetky údaje zaznamenané na pamäťovej karte. Tieto údaje sa už nedajú obnoviť. Nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje do počítača alebo iného ukladacieho zariadenia.

 • Pri opakovanom snímaní/vymazávaní záberov počas dlhého obdobia môže dôjsť k fragmentácii údajov na pamäťovej karte a videozáznamy sa nemusia zaznamenať správne. V takom prípade uložte zábery do počítača alebo do iného ukladacieho zariadenia a potom vykonajte príkaz [Format].

 • Nedá sa zaručiť, že pamäťová karta naformátovaná v počítači bude fungovať v tomto fotoaparáte.

 • Rýchlosť načítavania alebo zapisovania údajov závisí od kombinácie pamäťovej karty a použitého zariadenia.

 • V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k poškodeniu údajov:

 • Keď vyberiete pamäťovú kartu alebo vypnete fotoaparát počas načítavania alebo zapisovania údajov.

 • Keď sa pamäťová karta používa na miestach vystavených pôsobeniu statickej elektriny alebo elektrického šumu.

 • Dôležité údaje odporúčame zálohovať.

 • Nenalepujte nálepku na samotnú pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťových kariet.

 • Nedotýkajte sa rukami ani kovovými predmetmi vodivých kontaktov pamäťovej karty.

 • Pamäťovú kartu nevystavujte nárazom, neohýbajte ju a dbajte na to, aby vám nespadla.

 • Pamäťovú kartu nerozoberajte ani neupravujte.

 • Pamäťová karta nesmie navlhnúť.

 • Pamäťovú kartu uchovávajte mimo dosahu malých detí. Mohli by ju nedopatrením prehltnúť.

 • Do otvoru na pamäťové karty vložte pamäťovú kartu, ktorá zodpovedá jeho rozmerom. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche.

 • Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte za nasledujúcich podmienok:

 • Na veľmi horúcich miestach, ako je interiér automobilu zaparkovaného na priamom slnku.

 • Na miestach vystavených priamemu slnečnému svetlu.

 • Na vlhkých miestach alebo miestach s látkami vytvárajúcimi koróziu.

 • Zábery zaznamenané na pamäťové karty „Memory Stick XC-HG Duo“, SDXC alebo micro SDXC nie je možné prenášať ani prehrávať v počítačoch alebo zariadeniach AV, ktoré nie sú kompatibilné so systémom súborov exFAT, aj keď je fotoaparát pripojený k počítaču alebo zariadeniu AV pomocou kábla USB. Pred pripojením sa uistite, že zariadenie je kompatibilné so systémom súborov exFAT. Ak sa pripojí k zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné so systémom súborov exFAT, môže sa zobraziť pokyn na formátovanie jednotky. Jednotku neformátujte, pretože sa všetky údaje stratia. (exFAT je systém súborov, ktorý používajú pamäťové karty „Memory Stick XC-HG Duo“, SDXC a micro SDXC.)


Poznámka týkajúca sa používania adaptéra pamäťových kariet (predáva sa osobitne)

 • Pri vkladaní pamäťovej karty do adaptéra pamäťových kariet dbajte na to, aby ste pamäťovú kartu vkladali so správnou orientáciou a potom ju úplne vsuňte do adaptéra. Nesprávny spôsob vloženia môže zapríčiniť poruchu.

 • Ak používate pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ alebo microSD, vložte ju do určeného adaptéra pamäťovej karty.

„Memory Stick“

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typy pamäťových kariet „Memory Stick“, ktoré je možné používať vo fotoaparáte. Nie je však možné zaručiť správne fungovanie všetkých operácií pamäťových kariet „Memory Stick“.

Typ pamäťovej karty „Memory Stick“
Záznam/Prehrávanie
Memory Stick PRO Duo
*1
Memory Stick PRO-HG Duo
*1*2
Memory Stick XC-HG Duo
*1*2
Memory Stick Micro (M2)
*1*3
Memory Stick Micro (Mark2)
*1

*1 Sú vybavené funkciami MagicGate. MagicGate je technológia ochrany autorských práv, ktorá využíva technológiu šifrovania. Fotoaparát neumožňuje vykonávať zaznamenávanie/prehrávanie údajov vyžadujúce funkcie MagicGate.
*2 Tento fotoaparát nepodporuje 8-bitový paralelný prenos údajov. Vykonáva rovnaký 4-bitový paralelný prenos údajov ako karta „Memory Stick PRO Duo“.
*3 Videozáznamy zaznamenané vo formáte AVCHD a videozáznamy v rozlíšení [1440×1080 12M] nie je možné zaznamenať na pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ („M2“).

Používanie karty „Memory Stick XC Duo“ alebo „Memory Stick PRO Duo“ v štandardnej veľkosti s otvorom na karty „Memory Stick“

Kartu „Memory Stick Duo“ môžete použiť po vložení do adaptéra na karty „Memory Stick Duo“ (predáva sa osobitne).
Adaptér na karty „Memory Stick Duo“

Poznámky týkajúce sa používania karty „Memory Stick Micro“ (predáva sa osobitne)

 • Tento výrobok je kompatibilný s kartami „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ je skratka pre „Memory Stick Micro“.

 • Ak chcete použiť kartu „Memory Stick Micro“ s týmto fotoaparátom, vložte kartu „Memory Stick Micro“ do adaptéra „M2“ s veľkosťou Duo. Ak vložíte kartu „Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez adaptéra „M2“ s veľkosťou Duo, môže sa stať, že ju nebudete môcť vybrať z fotoaparátu.

 • Kartu „Memory Stick Micro“ uchovávajte mimo dosahu malých detí. Mohli by ju nedopatrením prehltnúť.