Licencia

Poznámky týkajúce sa licencie

Tento fotoaparát sa dodáva so softvérmi, ktoré sa používajú na základe licenčných zmlúv s vlastníkmi príslušných softvérov. Na základe požiadaviek vlastníkov autorských práv na tieto programy sme povinní informovať vás o nasledujúcom. Prečítajte si nasledujúce časti.
Licencie (v angličtine) sú zaznamenané vo vnútornej pamäti vášho fotoaparátu. Aktivujte veľkokapacitné prepojenie medzi fotoaparátom a počítačom, a prečítajte si licencie v priečinku „PMHOME“ – „LICENSE“.

TENTO VÝROBOK JE LICENCOVANÝ NA ZÁKLADE LICENCIE AVC Z PORTFÓLIA PATENTOV PRE SPOTREBITEĽOV NA OSOBNÉ POUŽÍVANIE ALEBO INÉ POUŽÍVANIE, Z KTORÉHO NEZÍSKA ODMENU, NA
(i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE S NORMOU AVC („AVC VIDEO“)
A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIE VIDEA VO FORMÁTE AVC, KTORÉ BOLO KÓDOVANÉ SPOTREBITEĽOM VYKONÁVAJÚCIM OSOBNÚ ČINNOSŤ A/ALEBO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEA, KTORÝ VLASTNÍ LICENCIU NA POSKYTOVANIE VIDEA VO FORMÁTE AVC.
LICENCIA SA NEPOSKYTUJE ANI JU NIE JE MOŽNÉ APLIKOVAŤ NA ŽIADNE INÉ POUŽITIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. POZRITE SI

Informácie o softvéri, na ktorý sa vzťahujú licencie GNU GPL/LGPL

Vo fotoaparáte je použitý softvér, na ktorý sa vzťahuje licencia GNU General Public License (ďalej ako „GPL“) alebo licencia GNU Lesser General Public License (ďalej ako „LGPL“).
Informuje vás o tom, že máte právo pristupovať, upravovať a prerozdeľovať zdrojový kód pre tieto softvérové programy v súlade s podmienkami, ktoré stanovuje licencia GPL alebo LGPL.
Zdrojový kód je dostupný na internete. Môžete ho prevziať na nasledujúcej webovej adrese.
Zároveň vás žiadame, aby ste nás nekontaktovali ohľadom obsahu zdrojového kódu.

Licencie (v angličtine) sú zaznamenané vo vnútornej pamäti vášho fotoaparátu. Aktivujte veľkokapacitné prepojenie medzi fotoaparátom a počítačom, a prečítajte si licencie v priečinku „PMHOME“ – „LICENSE“.