Ochranné známky

 • Nasledujúce označenia sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
  , „Cyber-shot“, „Memory Stick“, , „Memory Stick PRO“, , „Memory Stick Duo“, , „Memory Stick PRO Duo“, , „Memory Stick PRO-HG Duo“, , „Memory Stick XC-HG Duo“, , „Memory Stick Micro“, , „MagicGate“, , „BRAVIA“, „PhotoTV HD“.

 • „Blu-ray Disc™“ a „Blu-ray™“ sú ochranné známky asociácie Blu-ray Disc Association.

 • „AVCHD Progressive“ a logotyp „AVCHD Progressive“ sú ochranné známky spoločností Panasonic Corporation a Sony Corporation.

 • Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

 • Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách.

 • Microsoft, Windows, DirectX a Windows Vista sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo v iných krajinách.

 • Mac, Mac OS a iMovie sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc.

 • iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco System Inc.

 • Intel, Pentium a Intel Core sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation.

 • Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC.

 • Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc..

 • Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi PROTECTED SET-UP sú ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.

 • N Mark je obchodná značka alebo registrovaná obchodná značka spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.

 • DLNA a DLNA CERTIFIED sú ochranné známky spoločnosti Digital Living Network Alliance.

 • „PlayStation“ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.

 • Eye-Fi je ochranná známka spoločnosti Eye-Fi, Inc.

 • Okrem toho, názvy systémov a výrobkov použité v tomto návode sú vo všeobecnosti ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vývojárskych spoločností alebo výrobcov. Značky ™ ani ® sa však v tomto návode nepoužívajú vo všetkých prípadoch.