Layout

Ændring af retning

Du kan få vist bøger eller tidsskrifter i stående eller liggende retning.
 1. Når du læser en bog eller et tidsskrift, skal du trykke på knappen (Menu) tryk på [More] [Orientation].

Visningsretningen ændres.
 1. Stående

 1. Liggende

Bemærk
 • Retningen kan ændres for programmerne [Books], [Periodicals]*, [Browser] og [Pictures]. Når du ændrer retning i ét program, påvirker det ikke den retning, der er valgt for de andre programmer.

* Kun tilgængelig i bestemte lande/områder.

Ændring af skrifttype og skriftstørrelse

Du kan ændre skrifttypen og skriftstørrelsen efter behov.
 1. Når du læser en bog eller et tidsskrift, skal du trykke på knappen (Menu) tryk på [Font].

Skrifttypebjælken vises.
 1. Hvis du vil ændre skriftstørrelse, skal du trykke på ikonet for en af skriftstørrelserne. Bogen eller tidsskriftet opdateres med den valgte skriftstørrelse.

Tryk på knappen (Tilbage), når du er færdig.
 1. Hvis du vil ændre skrifttypen, skal du trykke på [Original] og vælge en af skrifttyperne på listen.

Tryk på knappen (Tilbage), når du er færdig.
Bogen eller tidsskriftet opdateres med den valgte skrift og skriftstørrelse.
Bemærk
 • Skriftstørrelsen og skrifttypen for indhold med integrerede skrifttyper kan muligvis ikke ændres.

 • Når du vælger en anden skrifttype end [Original], kan ydeevnen være en smule reduceret i forbindelse med åbning af bøger eller sidebladring.

 • Når du vælger andet end skrifttypen [Original], vises tekst med fed/kursiv/kursiv og fed muligvis ikke korrekt.

Tip
 • Du kan ændre standardskrifttypen for alt indhold i programmerne [Books] og [Periodicals]*. Se Detaljer.

* Kun tilgængelig i bestemte lande/områder.

Om PDF-filer

Din Reader gør det muligt at få vist de fleste tekstbaserede PDF-filer med flere forskellige skriftstørrelser. Dokumenterne vises med standardskrifttypen i deres oprindelige layout.

PDF-filer er komplekse filer, og derfor vises der i nogle situationer kun tekst, når du ændrer skriftstørrelsen. Dette skyldes, at visse tabeller og grafikelementer formateres igen og ændres under ombrydningsprocessen.
Og i situationer, hvor PDF-filerne kun indeholder billeddata, er der ingen tekst at ombryde eller ændre størrelsen på.
Sony anbefaler derfor, at du i situationer, hvor det er vigtigt at bevare PDF-filens oprindelige layout, åbner PDF-filen med dens oprindelige skriftstørrelse.
 1. Viser det oprindelige layout

Bemærk
 1. Hvis du har ændret standardskriftstørrelse med [Font Size Preference] under [Settings], skal du ændre den igen til det oprindelige layout, så PDF-filerne vises korrekt.

 1. Hvis dokumentet skal vises i en anden størrelse, skal du bruge zoomfunktionen.

 1. Når du får vist PDF-filer i et andet layout end filernes oprindelige layout, virker funktioner som fremhævelse og søgning muligvis ikke korrekt.

Ændring af sidetilstand

Du kan ændre sidelayout for PDF-filer. Dette er nyttigt, hvis siderne indeholder tekst i kolonner.
Tilstanden forbliver aktiv, mens du læser. Indstillingen anvendes kun på den aktuelt åbne bog.
 1. Når du læser en bog eller et tidsskrift, skal du trykke på knappen (Menu) tryk på [Customize View] [Page Mode].

Skærmen [Page Mode] vises.
 1. Vælg en af følgende indstillinger.


Indstilling
Beskrivelse
[Original]
Angiv som standardlayout.
[2-Column Split]
Deler siden i to kolonner og to rækker.
[3-Column Split]
Deler siden i tre kolonner og to rækker.
[Fit Landscape Width]
Tilpasser siden til liggende visning.

Bemærk
 1. Hvis du vil vedhæfte en håndskreven note, skal sidetilstanden gendannes til [Original].

Beskæring af en side

Du kan beskære sidemargener for at gøre visningsområdet større. Dette er nyttigt til sider med brede margener.
Tilstanden forbliver aktiv, mens du læser. Indstillingen anvendes kun på den aktuelt åbne bog.
 1. Når du læser en bog eller et tidsskrift, skal du trykke på knappen (Menu) tryk på [Customize View] [Crop Page].

 1. Vælg en af følgende indstillinger.


Indstilling
Beskrivelse
[Uncrop]
Deaktiverer beskæring.
[Manual]
Gør det muligt at justere beskæringsområdet manuelt ved at trække i hjørnepilene. Tryk på [Done] for at indstille området, eller tryk på [Cancel] for at annullere redigering af beskæringsområdet.
[Auto]
Beskærer automatisk margenerne i et dokument.

Justering af lysstyrke og kontrast

En side, der er for lys, f.eks. et scannet eller farvekonverteret dokument, kan gøres mere behageligt at læse ved at justere lysstyrken og kontrasten. Tilstanden forbliver aktiv, mens du læser. Indstillingen anvendes kun på den aktuelt åbne bog.
 1. Når du læser en bog, skal du trykke på knappen (Menu) tryk på [Customize View] [Adjust View].

 1. Vælg en af følgende indstillinger.


Indstilling
Beskrivelse
[Original]
Viser siden i dens oprindelige kvalitet.
[Saturated]
Forbedrer læsbarheden ved at fremhæve kontrasten.
[Details]
Kompenserer for modlys og gør detaljer i mørke områder tydeligere.
[Brighter]
Øger lysstyrken.
[Darker]
Reducerer lysstyrken.
[Custom]
Opretter en brugerdefineret indstilling. Tryk på (Settings) for at justere (Contrast) og (Brightness).
 1. Kontrast

 1. Lysstyrke

 1. Skyder

 1. Lavere

 1. Højere

Tryk på (Lavere) eller (Højere), eller tryk på skyderen.
Tryk på [Restore] for at gå tilbage til de tidligere gemte brugerindstillinger.

 • Tryk på knappen (Tilbage), når du er færdig.

Zoom ind

Brug zoomfunktionen til at zoome ind midlertidigt på en del af en side.
Når der zoomes, vises der en zoombjælke og indikator for visningsposition i fremviseren.
 • Skub fingrene fra hinanden for at zoome ind.

 • Knib fingrene sammen for at zoome ud.

Tryk på knappen (Tilbage) for at afslutte zoomfunktionen.