Applikasjoner og [Hjem]-skjermbildet

Trykk på (Hjem)-knappen for å vise [Hjem]-skjermbildet. [Hjem]-skjermbildet har følgende applikasjoner.
Ikonene som vises, kan variere avhengig av innstilt land/region.
 1. Statuslinje

 1. Sist leste element

Tapp for å vise de fire siste bøkene/magasinene du har lest. Tapp for å vise det forrige skjermbildet.
 1. Bøker/magasiner som nylig er lagt til

 1. Applikasjoner

Opptil fire applikasjonsikoner vil bli vist, avhengig av valgt land/region.
[Applications]-skjermbildet vises når du tapper [Applications] på [Hjem]-skjermbildet.
 1. Statuslinje

 1. Applikasjoner

Tips
 • Det siste elementet du hadde oppe, vises under [Continue Reading] på [Hjem]-skjermbildet. Tapp elementet for å fortsette å lese der du avsluttet sist.

 • De fire bøkene/magasinene du har lest sist, vises ved å endre [Continue Reading] på [Hjem]-skjermbildet.

 • De fire siste bøkene/magasinene som er lagt til Reader, vises under [Recently Added] på [Hjem]-skjermbildet. Tapp ett av elementene for å begynne å lese det.

 • Når du tapper en fane for Reader Store-anbefaling(er), vises tre bøker/magasiner som anbefales mest fra Reader Store under fanen. Merk av knappen for å skjule anbefalingen(e).

 • Funksjonen Reader Store-anbefalinger er bare tilgjengelig i enkelte land/regioner. Se din lokale Reader Store-nettside for mer informasjon. Funksjonene som beskrives i denne delen, vises bare på din Reader hvis din lokale Reader Store støtter dem.


Applikasjon
Beskrivelse
[Bookshelves]
Tapp [Bookshelves] for å vise [Books]-innholdslisten ved fabrikkinnstillinger. Du kan også tappe øvre, venstre hjørne av skjermbildet, eller trykke på (Meny)-knappen [Choose Bookshelf] for å vise følgende popup-meny.
[Books]
[Collections]
[Purchased Content]*
[Evernote]
* Hvis du ikke har logget deg på Reader Store ennå, vises ikke [Purchased Content]. Funksjonen [Purchased Content] vises bare på din Reader hvis din lokale Reader Store støtter funksjonen.
[Reader Store]*
Åpner Reader Store. Du kan finne fremhevede titler, bestselgere, nye utgivelser med mer. Se Detaljer.
[More Content]*
Åpne nettleseren og vis siden [More Content].
[Applications]
Viser en liste over applikasjonene.
[Browser]
Starter webleseren. Se Detaljer.
[Public Library]*
Hjelper deg med å finne offentlige biblioteker hvor du kan låne bøker for Reader. Se Detaljer.
[Periodicals]*
Viser en liste over magasiner på din Reader og på et eventuelt microSD-kort. Se Detaljer.
[All Notes]
Viser en liste over bokmerker/notater du har skrevet i bøker og magasiner. Se Detaljer.
[Dictionary]
Brukes til å slå opp et ord i ordboken. Se Detaljer.
[Handwriting]
Brukes hvis du vil bruke tegneblokken til å tegne. Se Detaljer.
[Text Memo]
Brukes hvis du vil bruke en notatblokk til å skrive notater. Se Detaljer.
[Pictures]
Viser bilder på din Reader og på et eventuelt microSD-kort. Se Detaljer.
[Settings]
Viser elementer for innstilling av din Reader. Se Detaljer.
[Evernote Setup]
Logg inn for å oppdatere uthevinger, bilder og håndskrevne notater til Evernote-skyen. Se Detaljer.
[Facebook Setup]
Logg inn eller logg ut for å legge ut bokinformasjon, favorittavsnitt og samlinger med kommentarer på Facebook. Se Detaljer.

* Hvilke applikasjoner som er tilgjengelige, varierer avhengig av innstilt land/region.

Statuslinje

Statuslinjen viser status for din Reader, for eksempel Wi-Fi-status, batterinivå og status for nedlasting av filer fra Reader Store.
Følgende elementer vises i statuslinjen.

Ikon
Indikerer
Tilkoblet via USB-kabelen.
Kobler til et nettverk
En nedlasting pågår. Hvis flere nedlastinger pågår, vises antall nedlastinger ved siden av dette ikonet.
Dette ikonet vises også når fastvareoppdateringen lastes ned.
En nedlasting er fullført.
Hvis nedlastingen mislykkes, vises ikonet (Mislyktes).
Ikonet forsvinner når du åpner meldingsvinduet og tapper [Clear], eller når du tapper de nedlastede elementene i listen [Notification].
Dette ikonet vises også når fastvareoppdateringen er fullført.
Evernote-synkronisering pågår.
Evernote-synkronisering fullført.
Hvis synkroniseringen mislykkes, vises ikonet (Mislyktes). Ikonet forsvinner når du åpner meldingsvinduet og tapper [Clear], eller når du tapper et synkronisert element i listen [Notification].
Ikonet vises når Evernote-synkroniseringen stanser.
Oppdaterer databasen.
Wi-Fi-nettverkets signalstyrke. Se Detaljer.
Nåværende batterinivå. Se Detaljer.
Ikonet vises når ny fastvare blir funnet.

Merk
 • Avhengig av situasjonen kan det være at ikke alle ikoner vises med det samme.

Tips
 • Når du trykker (Meny)-knappen i [Hjem]-skjermbildet, vises klokkeslettet på venstre siden av statuslinjen i ca. 5 sekunder.

Meldingsvindu

Hvis du tapper på statuslinjen, vises meldingsvinduet, som inneholder nettverksrelaterte elementer og andre pågående operasjoner.

Element
Beskrivelse
Slå [Wi-Fi] på/av. Se Detaljer.
Gå til [Wi-Fi Settings]-skjermbildet. Se Detaljer.
Viser status for elementer som lastes ned fra Reader Store eller Internett.
Fremdriftsindikatoren viser hvor lang tid det vil ta å laste ned et element fra Reader Store eller Internett.
Vises når Evernote-synkronisering pågår.
Gå inn i dataoverføringsmodus. Se Detaljer.
Et element som har blitt lastet ned. Tapp for å åpne elementet.
Element som Evernote-synkroniseringen er ferdig med. Tapp for å åpne.
Vises når ny fastvare er funnet.
Vises når meldinger vises. Tapp for å fjerne meldingslisten. Ikonet (Nedlastning fullført), (Evernote-synkronisering fullført), (Evernote-synkronisering mislyktes) og (Ny fastvare funnet) forsvinner også fra statuslinjen.

Avhengig av status for din Reader, kan det være at andre elementer også vises i meldingsvinduet.
Trykk på (Meny)-knappen for å lukke meldingsvinduet.