Skjermtastatur

Skjermtastaturet brukes når det kreves at du skriver inn noe. Hvis tastaturet ikke vises automatisk, tapper du inntastingsområdet på skjermen.

Skjermtastaturets layout

  1. Inntastingsområde

  1. Tastaturhistorikk

  1. Inntastingboks for gjeldende ord

  1. Shift-tast/[ALT]

  1. [?123]/[ABC]

  1. Mellomrom

  1. (Søkeikon)/ (Linjeskift-ikon)/[Go]

  1. Tilbake


Hvis du vil
Gjør følgende
Taste inn tekst
Tapp inntastingsområdet.
Slette et tegn
Tapp .
Avslutte skrivingen
Tapp [Go]/[Done].
Sette inn linjeskift
Tapp tasten . Tasten er bare aktivert når det er mulig å skrive på flere linjer.
Skifte tastaturtype
Tapp [?123] for å vise symboltastene. Tapp [ALT] for å vise flere tegn. Tapp [ABC] for å gå tilbake til de alfabetiske tastene.
Skrive én stor bokstav
Tapp . Tapp og hold for å aktivere store bokstaver. Hvis du vil avbryte, tapper du igjen.
Taste inn et mellomrom
Tapp mellomromtasten.
Taste inn et ord som er registrert tidligere
En liste over ord du har registrert i tastaturhistorikken*, vises ved siden av inntastingsboksen for gjeldende ord. Tapp det ønskede ordet for å angi det.
Tapp og hold inntastingsboksen for gjeldende ord for å registrere et ord i tastaturhistorikken. (Ordet må bestå av minst 3 bokstaver.)
Flytte markøren i inntastingsområdet
Tapp plasseringen du vil flytte markøren til.
Skrive inn spesialtegn
Tapp og hold en tast, og velg et av tegnene.

* Hvis du vil slette tastaturhistorikken, trykker du (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Settings] [Initialization] [Clear Keyboard History].
Merk
  • De tilgjengelige tastaturtypene og inntastingsmetodene varierer avhengig av applikasjonen.