Utseende

Endre orientering

Du kan vise bøker eller magasiner enten stående eller liggende.
 1. Trykk på (Meny)-knappen mens du viser en bok eller et magasin tapp [More] [Orientation].

Skjermorienteringen endres.
 1. Stående visning

 1. Liggende visning

Merk
 • Orienteringen kan endres for applikasjonene [Books], [Periodicals]*, [Browser] og [Pictures]. Endring av orienteringen i én applikasjon påvirker ikke den valgte orienteringen i de andre applikasjonene.

* Kun tilgjengelig i visse land/regioner.

Endre skrifttype og skriftstørrelse

Du kan endre skrifttype og skriftstørrelse etter eget ønske.
 1. Trykk på (Meny)-knappen mens du viser en bok eller et magasin tapp [Font].

Skriftstolpen vises.
 1. Tapp et av ikonene for skriftstørrelse for å endre skriftstørrelsen. Boken eller magasinet oppdateres med den valgte skriftstørrelsen.

Trykk på (Tilbake)-knappen når du er ferdig.
 1. Hvis du vil endre skrifttypen, tapper du [Original] og velger en av skrifttypene i listen.

Trykk på (Tilbake)-knappen når du er ferdig.
Boken eller magasinet oppdateres med den valgte skrifttypen og skriftstørrelsen.
Merk
 • Det kan være at skriftstørrelsen og skrifttypen ikke endres for enkelte typer innhold med innebygde skrifttyper.

 • Hvis du velger en annen skrift enn [Original], kan det føre til at ytelsen blir noe lavere når du åpner bøker eller blar om.

 • Hvis du velger en annen skrift enn [Original], kan det være at fet skrift/kursiv/kursiv fet skrift ikke vises riktig.

Tips
 • Du kan endre standardskrifttype for alt innhold i applikasjonen [Books] og [Periodicals]*. Se Detaljer.

* Kun tilgjengelig i visse land/regioner.

Om PDF-filer

Din Reader kan vise de fleste tekstbaserte PDF-filer i flere skriftstørrelser. Dokumentene vises med standard skriftplassering og opprinnelig layout.

På grunn av PDF-filenes komplekse natur kan det være at bare tekst vises hvis du endrer skriftstørrelsen. Dette skyldes at enkelte tabeller og grafikk blir omformatert og endret under endringen av gjengivelsen.
I tilfeller der PDF-filer er opprettet med kun bildedata, finnes det ingen tekst som kan gjengis eller endres størrelse på.
Hvis du ønsker å beholde den opprinnelige layouten i en PDF-fil i slike tilfeller, anbefaler Sony at du viser PDF-filen med opprinnelig skriftstørrelse.
 1. For å vise original layout

Merk
 1. Hvis du har endret standard skriftstørrelse med [Font Size Preference] under [Settings], stiller du innstillingen tilbake til den opprinnelige layouten for å vise PDF-filer normalt.

 1. Bruk zoom inn-funksjonen hvis du vil vise dokumentet i en annen størrelse.

 1. Når du viser PDF-filer i annen layout enn den opprinnelige, kan det være at enkelte funksjoner, som utheving eller søk, ikke fungerer riktig.

Endre sidemodus

Du kan endre sidevisningsstilen for PDF-filer. Dette er praktisk ved visning av sider med tekst organisert i kolonner.
Denne modusen fortsetter å være aktiv mens du leser. Innstillingen gjelder kun boken som er åpen for øyeblikket.
 1. Trykk på (Meny)-knappen mens du viser en bok eller et magasin tapp [Customize View] [Page Mode].

Skjermbildet [Page Mode] vises.
 1. Velg ett av de følgende alternativene.


Alternativ
Beskrivelse
[Original]
Still inn på standardvisning.
[2-Column Split]
Deler siden inn i to kolonner og to rader.
[3-Column Split]
Deler siden inn i tre kolonner og to rader.
[Fit Landscape Width]
Viser siden tilpasset liggende visning.

Merk
 1. Hvis du vil legge til et håndskrevet notat, må sidevisningen tilbakestilles til [Original].

Beskjære en side

Du kan beskjære sidemargene slik at visningsområdet blir større. Dette er praktisk ved visning av sider med brede marger.
Denne modusen fortsetter å være aktiv mens du leser. Innstillingen gjelder kun boken som er åpen for øyeblikket.
 1. Trykk på (Meny)-knappen mens du viser en bok eller et magasin tapp [Customize View] [Crop Page].

 1. Velg ett av de følgende alternativene.


Alternativ
Beskrivelse
[Uncrop]
Deaktiverer beskjæring.
[Manual]
Gjør det mulig å justere beskjæringsområdet manuelt ved å dra i piler i hjørnene. Tapp [Done] for å stille inn området, eller tapp [Cancel] for å avbryte redigeringen av beskjæringsområdet.
[Auto]
Beskjærer automatisk margene i et dokument.

Justere lysstyrke og kontrast

En side som er vanskelig å lese, for eksempel et skannet eller fargekonvertert dokument, kan gjøres lettere lesbart ved å justere lysstyrke og kontrast. Denne modusen fortsetter å være aktiv mens du leser. Innstillingen gjelder kun boken som er åpen for øyeblikket.
 1. Trykk på (Meny)-knappen mens du viser en bok tapp [Customize View] [Adjust View].

 1. Velg ett av de følgende alternativene.


Alternativ
Beskrivelse
[Original]
Viser siden i opprinnelig kvalitet.
[Saturated]
Øker lesbarheten ved å øke kontrasten.
[Details]
Kompensering med bakgrunnsbelysning. Viser detaljer i mørke områder tydeligere.
[Brighter]
Øker lysstyrken.
[Darker]
Reduserer lysstyrken.
[Custom]
Lage en egendefinert innstilling. Tapp (Innstillinger) for å justere (Kontrast) og (Lysstyrke).
 1. Kontrast

 1. Lysstyrke

 1. Glideknapp

 1. Lavere

 1. Høyere

Tapp (Lavere) eller (Høyere), eller tapp på glideknappen.
Tapp [Restore] for å tilbakestille til de sist lagrede innstillingene.

 • Trykk på (Tilbake)-knappen når du er ferdig.

Zoome inn

Bruk zoom-funksjonen hvis du vil zoome inn midlertidig på en del av en side.
Visningsprogrammet viser zoomestolpen og visningsposisjonsindikatoren i zoom-modus.
 • Knip ut for å zoome inn.

 • Knip inn for å zoome ut.

Trykk (Tilbake)-knappen for å gå ut av zoom-modus.