Notater

Bokmerke en side

Du kan bokmerke en side og ta et notat, slik at du husker hva bokmerket gjelder.
 1. Tapp i øvre høyre hjørne på siden.

Tips
 • Bruk applikasjonen [All Notes] til å søke, sortere og vise alle notater fra alle bøker og magasiner. Se Detaljer.

 • Hvis du vil søke i notater for den åpne boken/magasinet, trykker du på (Meny)-knappen tapp [Notes].

Legge til tekstnotater

 1. Tapp og hold bokmerket.

 1. Tapp [by Keyboard].

 1. Skriv inn notatene med skjermtastaturet.

 1. Tapp [Save].

Ikonet vises ved bokmerket, og indikerer at et notat er knyttet til.

Legge til håndskrevne notater

 1. Tapp og hold bokmerket.

 1. Tapp [by Drawing].

 1. Tegn med fingeren på tegneblokken.

Hvis du vil slette, tapper du (Slett), og tapper deretter linjen(e) du vil slette.
 1. Tapp [Save].

Ikonet vises ved bokmerket, og indikerer at et notat er knyttet til.
Merknader om håndskrift
 • Mens du skriver, må du passe på at du ikke berører noen andre deler av berøringsskjermen. Dette kan påvirke notatene du skriver med fingeren.

 • Unngå å skrive håndskrevne notater for nær kanten på berøringsskjermen for å sikre at notatene blir riktig lagret.

  Hvis du opplever vanskeligheter når du skriver for hånd eller tegner på din Reader:
 • Unngå å legge for mye press på berøringsskjermen.

 • Prøv å unngå å skrive for hånd eller tegne for raskt.

 • Denne funksjonen er ikke ment for svært detaljerte tegninger eller skriving av små bokstaver.

Redigere notater

 1. Tapp og hold på bokmerket.

Notatblokken eller tegneblokken åpnes.
 1. Tapp [Edit].

Skjermtastaturet eller tegneblokken åpnes.
 1. Rediger notatet.

 1. Tapp [Save].

Notatblokken eller tegneblokken lukkes, og går tilbake til visningsprogrammet.

Fjerne et bokmerke

 1. Tapp bokmerket.

Tips
 • Dette fjerner bokmerket og eventuelle tilknyttede notater. Hvis du bare vil slette et notat, tapper du og holder ikonet , og tapper [Delete] [Yes].

 • Hvis du vil slette alle bokmerker i den åpne boken/magasinet, trykker du på (Meny)-knappen tapp [Notes]. Se Detaljer.

 • Hvis du vil slette notater i alle bøker og magasiner, bruker du applikasjonen [All Notes]. Se Detaljer.

Utheve ord på en side

Du kan utheve ord og ta notater.
 1. Tapp og hold det første ordet, og trekk over det siste ordet i delen du vil utheve.

Popup-menyen vises.
 1. Popup-meny

 1. Tapp [Highlight].

De valgte ordene er nå uthevet.
Tips
 • Bruk applikasjonen [All Notes] til å søke, sortere og vise alle notater fra alle bøker og magasiner. Se Detaljer.

 • Hvis du vil søke i notater for den åpne boken/magasinet, trykker du på (Meny)-knappen tapp [Notes]. Se Detaljer.

Legge til tekstnotater eller håndskrevne notater i en utheving

 1. Tapp og hold et uthevet ord.

Popup-menyen vises.
 1. Velg [Note].

 1. Velg mellom [by Keyboard] og [by Drawing].

Opprett et notat.
For tekstnotat, se Detaljer.
For håndskrevet notat, se Detaljer.
 1. Tapp [Save].

Hvis du vil avbryte notatet, tapper du [Cancel].
Ikonet vises i starten av uthevingen, og indikerer at et notat er tilknyttet.

Redigere notater på en utheving

 1. Tapp og hold på starten av uthevingen.

Popup-menyen vises.
 1. Tapp [Note] [Edit].

Skjermtastaturet eller tegneblokken åpnes.
 1. Rediger notatet.

 1. Tapp [Save].

Notatblokken eller tegneblokken lukkes, og går tilbake til visningsprogrammet.

Fjerne uthevinger

 1. Tapp og hold på starten av uthevingen.

Popup-menyen vises.
 1. Tapp [Remove Highlight].

 1. Tapp [Yes] når du blir bedt om det.

Tips
 • Dette fjerner uthevingen og eventuelle tilknyttede notater. Hvis du bare vil slette ett notat, tapper du og holder ikonet , og tapper [Note] [Edit] [Delete] [Yes].

 • Hvis du vil slette alle notater i den åpne boken/magasinet, trykker du på (Meny)-knappen tapp [Notes]. Se Detaljer.

 • Hvis du vil slette notater i alle bøker og magasiner, bruker du applikasjonen [All Notes]. Se Detaljer.

Skrive et håndskrevet notat på en side

Du kan bruke fingeren til å tegne direkte på en side.
 1. Trykk (Meny)-knappen.

 1. Tapp [Handwriting] og bruk fingeren til å tegne en linje.

Merk
 • Mens du skriver, må du passe på at du ikke berører noen andre deler av berøringsskjermen. Dette kan påvirke notatene du skriver med fingeren.

 • Unngå å skrive håndskrevne notater for nær kanten på berøringsskjermen for å sikre at notatene blir riktig lagret.

 • Hvis du opplever vanskeligheter når du skriver for hånd eller tegner på din Reader:

 • Unngå å legge for mye press på berøringsskjermen.

 • Prøv å unngå å skrive for hånd eller tegne for raskt.

 • Denne funksjonen er ikke ment for svært detaljerte tegninger eller skriving av små bokstaver.

Slette en tegnet linje

Tapp (Slett) og trekk langs den tegnede linjen.
Trykk på (Tilbake)-knappen for å fortsette lesingen når du er ferdig.
Tips
 • Hvis du vil slette alle notater i den åpne boken/magasinet, trykker du på (Meny)-knappen tapp [Notes]. Se Detaljer.

 • Hvis du vil slette notater i alle bøker og magasiner, bruker du applikasjonen [All Notes]. Se Detaljer.

Skjule notater

Du kan velge at visningsprogrammet skal vise eller skjule notater du har lagt til i boken. Dette er praktisk hvis en utheving overlapper en lenke.
 1. Trykk (Meny)-knappen.

Alternativelementene vises.
 1. Tapp [More].

 1. Tapp [Settings].

 1. Tapp [Show Notes].

 • Merk av i avkryssingsfeltet for å vise notater.

 • Fjern avmerkingen for å skjule notatene.

 1. Trykk på (Tilbake)-knappen når du er ferdig.

Synkronisering av leserelatert informasjon

Funksjonen [Page Sync] vises bare på Reader hvis din lokale Reader Store støtter funksjonen som synkroniserer bokmerker, uthevede avsnitt og den sist leste siden på tvers av kompatible Reader-enheter og applikasjoner.
For å slå på [Page Sync]-funksjonen, må du kontrollere følgende:
 • Logg på Reader Store.

 • [Page Sync] i [Application Preferences] skal være satt til [On]. Se Detaljer.

 • Et trådløst nettverk må være tilgjengelig. Se Detaljer.

Slik henter du den siste leserelaterte informasjonen til din kompatible leseenhet
Trykk på (Meny)-knappen mens du viser en nettside tapp [Page Sync].
Tips
 • Kompatible leseenheter oppdateres med de siste bokmerkene, skrevne notater og din gjeldende side når Reader går over til hvilemodus.

Merk
 • Håndskrevne notater og tekstnotater som er lagt ved bokmerker eller uthevinger, kan ikke synkroniseres.

 • Denne funksjonen er bare tilgjengelig med innhold som er kjøpt hos Reader Store som støtter denne funksjonen.

Hvis informasjonen synkroniseres til Reader fra en kompatibel enhet, vil eksisterende håndskrevne notater og tekstnotater i Reader likevel ikke bli overskrevet.

Finne notater i en bok eller et magasin

Du kan søke etter og vise alle notater (bokmerker/uthevinger/håndskrevne notater) i den åpne boken/magasinet.
Bruk applikasjonen [All Notes] til å søke, sortere og vise alle notater fra alle bøker og magasiner. Se Detaljer.
 1. Trykk på (Meny)-knappen tapp [Notes].

En liste over notatene i boken/magasinet vises.
Trykk på (Tilbake)-knappen for å gå tilbake til boken.
 1. Notatikoner

 1. Filtrer notattype

 1. Søkeikon

 1. Overskrift (uthevet tekst, tekstnotat, begynnelsen av teksten på den bokmerkede siden eller begynnelsen av teksten på siden med et håndskrevet notat)

 1. Sidetall for notatet

Trykk på (Tilbake)-knappen for å gå tilbake til boken.
 1. Tapp et notat i listen.

Siden som inneholder det valgte notatet, vises.

Notatikoner


Kun bokmerker
Bokmerker med tekstnotater
Bokmerker med håndskrevne notater
Håndskrevne notater på en side
Kun uthevinger
Uthevinger med tekstnotater
Uthevinger med håndskrevne notater

Filtrering

 1. Tapp (Filter) tapp en av notattypene.

Notatene av den valgte typen vises.

Søke i notater via nøkkelord

Du kan søke etter alle eller en bestemt type notater.
Søkemålet endres avhengig av hvilken type notat du søker etter.

Elementtype
Mål
For [Bookmark]-elementer
 • Kun bokmerker: Det søkes i de første 100 tegnene på bokmerkede sider.

 • Bokmerke-tekstnotater: Det søkes i hele tekstnotater.

 • Bokmerke, håndskrevne notater: Det søkes i de første 100 tegnene på bokmerkede sider.

For [Handwriting]-elementer
 • Det søkes i de første 100 tegnene på sider med håndskrift.

For [Highlight]-elementer
 • Kun uthevinger: Det søkes i de uthevede ordene.

 • Utheving, tekstnotater: Det søkes i hele tekstnotater.

 • Utheving håndskrevne notater: Det søkes i de uthevede ordene.


 1. Tapp (Søk).

 1. Skriv inn et søkeord med skjermtastaturet.

 1. Tapp (Søk) ved siden av søkefeltet.

Visningen [Search Results] vises.
Visningen viser notater som oppfyller søkekriteriene.
Trykk på (Tilbake)-knappen for å gå tilbake til listen [Notes].
Merk
 • Hvis du bruker et filter før du søker, blir søket bare utført på de filtrerte elementene.

Slette notater

 1. Trykk på (Meny)-knappen tapp [Delete Notes]. Se Detaljer.

Slette alle notater

 1. Trykk på (Meny)-knappen tapp [Delete Notes] trykk på (Meny)-knappen tapp [Select All] [Done] [Yes].

Bruke (Meny)-elementer

Trykk på (Meny)-knappen i listen [Notes]/[All Notes] for å velge et alternativ.

Alternativ
Beskrivelse
[Delete Notes]
Sletter ett eller flere notater fra din Reader. Se Detaljer.