Skydda

Används för att skydda lagrade bilder från att bli raderade av misstag.
Märket visas för registrerade bilder.
  1. Ställ in kameran på uppspelningsläget.

  1. MENU (Skydda) önskat läge på styrknappen


(Denna bild)
Används för att skydda den bild som visas för tillfället i enbildsläge.
(Flera bilder)
Används för att välja och skydda flera bilder på en gång.
Efter steg 2, välj en bild som du vill skydda och tryck på .
För att ångra ett val trycker man en gång till på så att -markeringen försvinner.
MENU [OK]

Observera
  • När internminnet används för att lagra bilder är visningssättet fast inställt på mappvisning, och både stillbilder och filmer visas i samma mapp.

För att ta bort skyddet

Välj den bild som du vill ta bort skyddet för, och lås upp den genom att trycka på på styrknappen på samma sätt som man gör för att skydda en bild. -indikatorn släcks och skyddet tas bort.