Eye-Fi

Används för att ställa in om uppladdningsfunktionen på Eye-Fi-kortet ska användas när ett Eye-Fi-kort (finns i handeln) är isatt i kameran.
Punkten [Eye-Fi] visas bara när ett Eye-Fi-kort är isatt i kameran.
 1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Eye-Fi] önskat läge


Uppladdningsfunktionen används.
Eye-Fi-lägesikonen på skärmen ändras i förhållande till Eye-Fi-kortets kommunikationsläge.
: Eye-Fi-kortet är i standbyläge. Det finns ingen bild att överföra.
: Eye-Fi-kortet är i standbyläge för uppladdning.
: Eye-Fi-kortet är i anslutningsläge.
: Eye-Fi-kortet håller på att ladda upp bilder.
: Ett fel har uppstått.

Av
Uppladdningsfunktionen används ej.

Observera
 • Eye-Fi-kort säljs bara i vissa länder och områden.

 • Kontakta tillverkaren eller återförsäljaren av Eye-Fi-kort direkt för närmare information om Eye-Fi-kort.

 • Eye-Fi-kort får bara användas i det land eller område där de köptes. Det kan även finnas lokala begränsningar.

 • Eye-Fi-kort har en trådlös nätverksfunktion. Sätt inte i ett Eye-Fi-kort på platser där trådlösa nätverk är förbjudna, t.ex. ombord på ett flygplan. Om Eye-Fi-kortet redan är isatt i kameran, så ställ in punkten [Eye-Fi] på [Av]. När Eye-Fi-kortets uppladdningsfunktion är inställd på [Av] visas på skärmen.

Överföring av bilddata med hjälp av ett Eye-Fi-kort

 1. Gör inställningar för åtkomstpunkten för det trådlösa nätverket och överföringsriktningen för Eye-Fi-kort.

Se bruksanvisningen som medföljer Eye-Fi-kortet för närmare detaljer.
 1. När inställningarna är klara så sätt i Eye-Fi-kortet i kameran och ta bilder.

De lagrade bilderna överförs automatiskt via det trådlösa nätverket till en dator eller motsvarande.
Observera
 • [Strömsparläge]-funktionen går inte att använda under uppladdning av bilddata.

 • Om (fel)-ikonen tänds så mata ut Eye-Fi-kortet och sätt i det igen, eller stäng av kameran och slå på den igen. Om (fel)-ikonen fortfarande visas kan det vara fel på Eye-Fi-kortet. Kontakta Eye-Fi, Inc. för närmare detaljer.

 • Det kan hända att trådlös nätverkskommunikation avbryts av andra kommunikationsenheter. Om datamottagningen är för dålig, så flytta kameran närmare åtkomstpunkten.

 • Somliga Eye-Fi-kort har ett ”Endless Memory Mode”-läge. Denna produkt saknar stöd för ”Endless Memory Mode”. Kontrollera att ”Endless Memory Mode”-läget är avstängt på Eye-Fi-kortet innan du sätter i det i den här produkten. Se bruksanvisningen som medföljde Eye-Fi-kortet för närmare detaljer om hur man ställer in ”Endless Memory Mode”-läget.