Kopiera

Används för att kopiera alla bilderna i internminnet till ett minneskort.
  1. Sätt i ett minneskort med tillräcklig ledig kapacitet i kameran.

  1. MENU (Inställningar) (Minneskortsverktyg) [Kopiera] [OK]

Observera
  • Kontrollera att det finns tillräckligt med batteriström. Annars finns det risk att batteriströmmen tar slut medan bildfilerna håller på att kopieras, vilket gör att kopieringen misslyckas och det finns även risk att bilddata blir förstörda.

  • Det går inte att kopiera bilder var för sig.

  • Originalbilderna i internminnet blir kvar även efter kopieringen. Om du vill radera innehållet i internminnet så ta ut minneskortet när kopieringen är klar, och formatera sedan om internminnet (med hjälp av punkten [Format] under [Internminnesverktyg]).

  • En ny mapp skapas på minneskortet, och alla data kopieras till den mappen. Det går inte att välja en viss mapp att kopiera bilder till.