Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5000

Kont. tagn. slutartid

Produkten fortsätter att ta bilder så länge man håller avtryckaren nedtryckt. Det går att ta kontinuerliga bilder med högre takt än i läget [Kontinuerlig tagning].

  1. MENU (Kamerainst.)[Matningsläge][Kont. tagn. slutartid].

OBS!

  • Hastigheten för kontinuerlig tagning är uppskattad enligt våra kriterier. Hastigheten för kontinuerlig tagning kan bli långsammare beroende på tagningsförhållandena (bildstorlek, ISO-inställning, brusreducering vid höga ISO-värden, eller inställningen för punkten [Förvridningskomp.]).
  • Varje tagen bild visas omedelbart innan nästa bild tas under den kontinuerliga tagningen.

Tips

  • I läget [Kont. tagn. slutartid] ställs skärpan in när man trycker ner avtryckaren halvvägs för den första bilden, och sedan är skärpan fast inställd. Exponeringsvärdet justeras dock för varje bild. Om du vill använda samma exponering även för de efterföljande bilderna, så ändra följande inställningar.
    Exponeringen för den första bilden bestäms när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Exponeringsinställningen för den första bilden används sedan även för de efterföljande bilderna.
    • Ställ in punkten [AEL med slutare][Auto] eller [Av].