Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5000

AEL med slutare (stillbilder)

Används för att ställa in om exponeringen ska låsas när man trycker ner avtryckaren halvvägs.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [AEL med slutare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto (standardinställning):
Exponeringen låses när skärpan har ställts in automatiskt av att man trycker ner avtryckaren halvvägs när punkten [Fokusläge] är inställd på [Enbilds-AF].
:
Exponeringen låses när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Av:
Exponeringen låses inte när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Använd det här läget när du vill ställa in skärpan och exponeringen var för sig.
Vid tagning i lägena [Kontinuerlig tagning] och [Kont. tagn. slutartid] fortsätter produkten att justera exponeringen hela tiden.

OBS!

  • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF] och punkten [AEL med slutare] är inställd på [Av] eller [Auto], fastställs bländaren i det ögonblick man trycker ner avtryckaren halvvägs. Om ljusstyrkan skulle ändras kraftigt under en kontinuerlig tagning, så släpp fingret från avtryckaren en gång, och tryck sedan ner avtryckaren halvvägs igen.
  • När [AE-lås]-funktionen är inställd för en knapp med hjälp av [Specialknappinst.], har manövrer med hjälp av den knappen företräde framför inställningarna för punkten [AEL med slutare].