Digitální fotoaparátDSC-W810

Eye-Fi

Funkci nahrávání můžete použít pomocí komerčně dostupných karet Eye-Fi.

Obrazovka nabídky funkce automatického nahrávání se zobrazí, pouze když je karta Eye-Fi vložena do slotu paměťové karty fotoaparátu.

 1. MENU – (Nastavení) – (Hlavní nastavení) – [Eye-Fi] – požadovaný režim –

Zap.(výchozí nastavení):

Aktivuje funkci nahrávání.

Ikona zobrazení režimu Eye-Fi na displeji se změní v závislosti na režimu komunikace karty Eye-Fi.

: Karta Eye-Fi je v pohotovostním režimu. Není žádný snímek k odeslání.

: Karta Eye-Fi je v pohotovostním režimu nahrávání.

: Karta Eye-Fi je v režimu připojení.

: Karta Eye-Fi načítá snímky.

: Došlo k chybě.

Vyp.:

Deaktivuje funkci nahrávání.

Poznámka

 • Karty Eye-Fi jsou prodávány v některých zemích nebo oblastech.
 • Další informace o kartách Eye-Fi můžete získat od výrobce nebo přímo od prodejce karet Eye-Fi.
 • Karty Eye-Fi jsou dovoleny pouze v zemích a oblastech, ve kterých byly zakoupeny. Na základě místních omezení ponesete odpovědnost.
 • Karta Eye-Fi nabízí funkci bezdrátové sítě LAN. Kartu Eye-Fi nepoužívejte na místech, na kterých jsou bezdrátové sítě LAN zakázané, například na palubě letadla. Pokud je karta Eye-Fi vložena, nastavte možnost [Eye-Fi] na hodnotu [Vyp.]. Pokud je funkce nahrávání karty Eye-Fi nastavena na hodnotu [Vyp.], zobrazí se na displeji .

Přenos obrazových dat pomocí karty Eye-Fi

 1. Nastavte přístupový bod bezdrátové sítě LAN nebo směr přenosu karty Eye-Fi.

  Podrobné informace najdete v provozních pokynech dodaných s kartou Eye-Fi.

 2. Po dokončení nastavení vložte kartu Eye-Fi do fotoaparátu a pořizujte snímky.

  Pořízené snímky se automaticky přenáší prostřednictvím bezdrátové sítě LAN do počítače atd.

Poznámka

 • Při nahrávání obrazových dat není možnost [Úspora energie] k dispozici.
 • Pokud se zobrazí ikona (chyba), vysuňte kartu Eye-Fi a znovu ji vložte, nebo vypněte a znovu zapněte fotoaparát. Pokud se ikona (chyba) přesto zobrazuje, karta Eye-Fi může být poškozena. Podrobné informace můžete získat od společnosti Eye-Fi, Inc.
 • Bezdrátová komunikace v síti LAN může být rušena jinými komunikačními zařízeními. Pokud není příjem dat dostatečný, přesuňte fotoaparát blíže k přístupovému bodu.
 • Některé karty Eye-Fi nabízí „režim nekonečné paměti“. Tento produkt „režim nekonečné paměti“ nepodporuje. Ujistěte se, že karty Eye-Fi, které do tohoto fotoaparátu vkládáte, mají „režim nekonečné paměti“ vypnutý. Podrobné informace o „režimu nekonečné paměti“ najdete v provozních pokynech dodaných s kartou Eye-Fi.