Digitalni fotoaparatDSC-W830

Reprodukcija panoramskih slika

Pomoću automatskog premotavanja možete pogledati cijelu panoramsku sliku.

  1. Upravljačkom tipkom odaberite željenu panoramsku sliku.
  2. Za početak reprodukcije pritisnite .

    (A): prikazuje dio panoramske slike trenutačno prikazan na zaslonu

  • Za privremeno zaustavljanje prikaza, ponovo pritisnite .
  • Premotavajte pomoću ///.
  • Pomoću tipke W (Zum), vratite se na cjeloviti prikaz.

Napomena

  • Panoramska slika snimljena drugim fotoaparatom, može se prikazati u formatu različitom od izvornog ili se neće pravilno reproducirati pri premotavanju.