Digitalni fotoaparatDSC-W830

Pokretanje

Postavlja postavke na izvorne zadane vrijednosti.

I kada izvršite ovu funkciju, slike će biti sačuvane.

  1. MENU – (Postavke) – (Glavne Postavke) – [Pokretanje] – [OK] –

Napomena

  • Pazite da za vrijeme inicijalizacije ne izvadite bateriju.