Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Informace o použití a péči

Nahrávání

 • Než začnete nahrávat, funkci nahrávání otestujte, abyste se ujistili, že se obraz i zvuk nahrávají bez jakýchkoli problémů.
 • Není poskytována žádná kompenzace za obsah nahrávek, a to ani když nahrávání nebo přehrávání nelze provést kvůli selhání videokamery, záznamových médií atd.
 • Kódování barev televizorů se liší podle země nebo oblasti. Chcete-li shlédnout nahrávky na televizoru, budete potřebovat televizor podporující formát signálu pro tento produkt.
 • Na televizní pořady, filmy, videokazety a jiné materiály se mohou vztahovat autorská práva. Neoprávněné nahrávky takových materiálů mohou být v rozporu s autorskými právy.

Monitor LCD

 • Monitor LCD je vyráběn pomocí velmi přesné technologie, takže více než 99,99 % pixelů je funkčních. Na monitoru LCD se však mohou trvale objevit velmi malé černé nebo jasné body (bílé, červené, modré nebo zelené). Výskyt těchto bodů je běžným důsledkem výrobního procesu displeje a nijak neovlivňuje výsledky snímání.

  A: Bílé, červené, modré nebo zelené body

  B: Černé body

Příručka, obrázky a obrazovky

 • Ukázkové snímky použité v této příručce pro ilustrační účely byly pořízeny pomocí digitálního fotoaparátu, takže se mohou lišit od snímků a indikátorů na obrazovce, které se zobrazují na videokameře. Obrázky videokamery a indikace na obrazovce jsou kvůli lepší názornosti zvýrazněné nebo zjednodušené.
 • Design a specifikace této videokamery a příslušenství se mohou bez upozornění změnit.
 • V této příručce jsou disky DVD s nahraným obsahem ve vysokém rozlišení (HD) označovány jako disky AVCHD.

Použití a skladovací prostor

 • Videokamera není odolná vůči prachu, vodě ani kapajícím tekutinám.
 • Videokameru nedržte za následující části ani ji nedržte za kryty konektorů.

  A: Monitor LCD

  B: Vestavěný kabel USB

  C: Hledáček

  D: Kryt sáněk

 • Nemiřte videokamerou na slunce. Mohlo by dojít k selhání videokamery. Snímky slunce pořizujte, jen když je světla méně, například při stmívání.
 • Tato videokamera a příslušenství nepoužívejte ani neuchovávejte na těchto místech:
  • V extrémně horkém, chladném nebo vlhkém prostředí. Nikdy tyto produkty nevystavujte teplotám nad 60 ˚C , jako je například prostředí s přímým slunečným světlem, v blízkosti radiátorů nebo v automobilu zaparkovaném na slunci. Mohlo by dojít k selhání nebo deformaci.
  • V blízkosti silných magnetických polí nebo v prostředí s mechanickými vibracemi. Videokamera by mohla selhat.
  • V blízkosti rádiových vln nebo záření. Funkce nahrávání videokamery nemusí fungovat správně.
  • V blízkosti zařízení s tunerem, jako jsou televizory nebo rádia. Může dojít k rušení.
  • Na písečné pláži nebo v prašném prostředí. Pokud do videokamery vnikne prach, může dojít k selhání. Toto selhání může být v některých případech neopravitelné.
  • V blízkosti oken a ve venkovním prostředí, kde může být monitor LCD, hledáček nebo objektiv vystaven přímému slunečnímu světlu. Může dojít k poškození vnitřních komponent monitoru LCD nebo hledáčku.
 • Při napájení stejnosměrným nebo střídavým proudem používejte příslušenství doporučené v těchto pokynech k použití.
 • Nedopusťte, aby se videokamera namočila, například v deště nebo v mořské vodě. Pokud se videokamera namočí, může dojít k selhání. Toto selhání může být v některých případech neopravitelné.
 • Pokud do pouzdra videokamery pronikne jakýkoli pevný předmět nebo tekutina, před dalším použitím odpojte videokameru od napájení a nechejte ji zkontrolovat prodejcem produktů Sony.
 • S videokamerou nezacházejte hrubě, nerozebírejte ji, neupravujte, nevystavujte ji fyzickým nárazům nebo tlakům. Předejděte pádu nebo šlápnutí na videokameru. Dejte obzvláště pozor na objektiv.
 • Jestliže videokameru nepoužíváte, nechte monitor LCD zavřený a hledáček zasunutý.
 • Videokameru nepoužívejte, když je zabalená v nějakém materiálu, například v ručníku.
 • Při odpojování kabelu tahejte za zástrčku, ne za kabel.
 • Nepokládejte na kabel těžké předměty, mohl by se poškodit.
 • Nepoužívejte zdeformovaný nebo poškozený modul akumulátoru.
 • Udržujte kovové kontakty čisté.
 • Pokud dojde k úniku elektrolytu z akumulátoru:
  • Obraťte se na místní autorizovaný servis pro produkty Sony.
  • Kůži potřísněnou touto tekutinu důkladně omyjte.
  • Pokud tato tekutina vnikne do očí, důkladně je propláchněte vodou a obraťte se na lékaře.

Jestliže videokameru nebudete používat dlouhou dobu

 • Jednou za měsíc videokameru zapněte a použijte funkce pro nahrávání a přehrávání snímků. Zajistíte tak zachování optimálního stavu po dlouhou dobu.
 • Před uskladněním zcela vybijte modul akumulátoru.

Poznámka k teplotě videokamery / modulu akumulátoru

 • Pokud je teplota videokamery nebo modulu akumulátoru příliš vysoká nebo nízká, funkce nahrávání nebo přehrávání nemusí fungovat. Je to způsobeno funkcemi ochrany videokamery, které se v takových situacích aktivují. V těchto případech se na monitoru LCD nebo v hledáčku zobrazí indikátor.

Poznámky k nabíjení pomocí vestavěného kabelu USB

 • V případě některých počítačů nemusí nabíjení fungovat.
 • Pokud videokameru připojíte k notebooku, který není připojený ke zdroji napájení, bude se spotřebovávat energie akumulátoru notebooku. Nenechávejte videokameru připojenou k počítači tímto způsobem.
 • Není zaručeno nabíjení pomocí vlastního sestaveného počítače, konvertovaného počítače nebo rozbočovače USB. Videokamera nemusí fungovat správně v závislosti na zařízení USB, které je používáno s počítačem.

Monitor LCD

 • Na monitor LCD nevyvíjejte nadměrný tlak, barvy se nemusí zobrazovat konzistentně, případně může dojít k jinému poškození.
 • Pokud je videokamera používána na chladném místě, na monitoru LCD může být reziduální obraz. Nejedná se o závadu.
 • Během použití videokamery se může zadní strana monitoru LCD zahřívat. Nejedná se o závadu.

Vícefunkční sáňky

 • Při použití samostatného mikrofonu se jeho napájení zapíná a vypíná podle stavu napájení videokamery.
 • Podrobnosti najdete v pokynech k použití dodaných s daným příslušenstvím.
 • Chcete-li připojit příslušenství, připevněte je do vícefunkčních sáněk tak, že je budete zasunovat a současně tlačit dolů, dokud se nezastaví. Příslušenství odeberte vytažením a současným zatlačením dolů.
 • Když nahráváte videa pomocí externího blesku (prodává se zvlášť) připojeného do vícefunkční sáněk, vypněte napájení externího blesku, aby se nenahrál zvuk, který zní během nabíjení.
 • Pokud je připojen externí mikrofon (prodává se zvlášť), tento mikrofon nahradí funkci vestavěného mikrofonu.

Objektiv ZEISS

 • Videokamera je vybavena objektivy ZEISS, které byly společně vyvinuty německou společností ZEISS a společností Sony Corporation. Tyto objektivy mají velmi vysokou obrazovou kvalitu. Používají měřicí systém MTF(*) pro videokamery, který nabízí obvyklou vysokou kvalitu produktů ZEISS.
 • Objektiv této videokamery je pokryt vrstvou T*, která potlačuje nežádoucí odrazy a věrně reprodukuje barvy.

*MTF= Modulation Transfer Function (funkce přenosu modulace). Číselná hodnota indikuje množství světla, které přichází z objektu do objektivu.

Předinstalovaný dobíjecí akumulátor

 • Tato videokamera má předinstalovaný dobíjecí akumulátor pro uchování data, času a dalších nastavení, i když je monitor LCD zavřený. Předinstalovaný dobíjecí akumulátor se vždy nabíjí při připojení videokamery do síťové zásuvky přes napájecí adaptér nebo prostřednictvím vloženého modulu akumulátoru. Pokud nebude tuto videokameru vůbec používat, dobíjecí akumulátor se zcela vybije přibližně za 2 měsíce. Než začnete tuto videokameru používat, tento předinstalovaný dobíjecí akumulátor nabijte. I když nebude předinstalovaný dobíjecí akumulátor nabitý, kromě nahrávání časových údajů to nebude mít vliv na žádné jiné funkce.
  Nabíjení předinstalovaného dobíjecího akumulátoru
  Připojte tuto videokameru do síťové zásuvky pomocí dodaného napájecího adaptéru a ponechejte ji se zavřeným monitorem LCD připojený více než 24 hodin.