Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Auto Obj. Framing (statický záber)

Keď tento výrobok rozpozná a nasníma tváre, nasníma objekty zblízka v režime makro, alebo nasníma objekty, ktoré sa sledujú pomocou funkcie [Lock-on AF], automaticky oreže zábery na získanie vhodnej kompozície a potom ich uloží. Uložia sa pôvodný aj orezaný záber. Orezaný záber sa uloží s rovnakou veľkosťou, ako má pôvodný záber.

  1. MENU (Camera Settings) → [Auto Obj. Framing] → požadované nastavenie.
    • Ak je zapnutá funkcia orezávania pri použití zobrazenia živého náhľadu, na displeji sa bude zobrazovať .
    • Po nasnímaní záberu sa v prostredí automatickej kontroly záberu zobrazí rámček s uvedením orezanej oblasti.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Zábery sa neorežú.
Auto (východiskové nastavenie):
Automaticky sa orežú zábery s cieľom získať vhodnú kompozíciu.

Poznámka

  • Orezaný záber nemusí byť najlepšou možnou kompozíciou, a to v závislosti od podmienok snímania.